AJUTS al pagament del lloguer

  habitatge_ajuts_M

  Es tracta d’ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. Aquestes prestacions les atorga l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya i, a Mataró les gestiona l’empresa municipal PUMSA.

   Ajuts al Lloguer. Renovacions

   CONVOCATÒRIA OBERTA : Majors 65 anys. (any 2020)

   Per a més informació: pumsa@pumsa.cat o al telelèfon 671 07 03 27 en horari de 10 a 13h de dilluns a divendres. 

   Què és i per a què serveix?

   Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

   Qui ho pot demanar?

   S’hi poden acollir les persones beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2019, majors de 65 anys que segueixin complint els requisits de l’anterior convocatòria. (enllaç a la resolució)

   Quin cost té? 

   Cap

   En quines dates es pot fer?

   El termini finalitza el proper 30 d’abril, inclòs.

   Com i on es pot fer? 

   Personalment a l’Oficina  Local d’Habitatge, c. de Pablo Iglesias 63, 1a pl. despatx 10 i 12. en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Quins documents s’han de portar?

   Models oficials: Descàrregues

   pdf_4 Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer

   pdf_4 Sol·licitud de transferència bancaria

   pdf_4 Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les prestacions per al pagament del lloguer

   pdf_4 Resolució

   Documentació (original i fotocòpia):

   SI NO HI HA CANVIS RESPECTE L’ANY ANTERIOR:

   • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2020 (fins data presentació sol·licitud)
   • Pensió NO Contributiva

    

   DOCUMENTACIÓ QUE NO S’HA DE PORTAR SI ES SIGNA L’AUTORITZACIÓ:

   • Certificat de convivència
   • Declaració Renda 2018 ó certificat d’imputacions
   • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

    

   SI HI HA CANVIS: cal portar tota la documentació per justificar-los

   – Per exemple: canvi en el contracte de lloguer, canvi de NIE o DNI, canvis en la unitat familiar, compte bancari, separació o divorci…

   Informació i tramitació dels ajuts 

   La informació sobre les prestacions i els impresos necessaris, es poden obtenir a la Oficina Local d’Habitatge de Pumsa, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, als Centres Cívics o bé trucant al 010.

   A través d’aquesta web (apartat de descàrregues) i a www.mataro.cat també es poden descarregar tots els impresos.

   Finalment per la tramitació i entrega de la documentació cal dirigir-se a l’Oficina Local  d’Habitatge (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 12) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Ajuts al Lloguer. Renovacions

   CONVOCATÒRIA TANCADA: la resta de col·lectiu (ANY 2019)

   Què és i per a què serveix?

   Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

   Qui ho pot demanar?

   S’hi poden acollir les persones beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2018, que segueixin complint els requisits de l’anterior convocatòria. (enllaç a la resolució)

   Quin cost té? 

   Cap

   En quines dates es pot fer?

   Segons convocatòria

   Com i on es pot fer? 

   Personalment a l’Oficina  Local d’Habitatge, c. de Pablo Iglesias 63, 1a pl. despatx 10 i 12. en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Quins documents s’han de portar?

   Models oficials: Descàrregues

   pdf_4 Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer

   pdf_4 Sol·licitud de transferència bancaria

   pdf_4 Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les prestacions per al pagament del lloguer

   pdf_4 Resolució

    

   Documentació (original i fotocòpia):

   SI NO HI HA CANVIS RESPECTE L’ANY ANTERIOR:

   • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
   • Vida Laboral ( si no presentat declaració IRPF)
   • Pensió NO Contributiva (majors 65 anys)

    

   DOCUMENTACIÓ QUE NO S’HA DE PORTAR SI ES SIGNA L’AUTORITZACIÓ:

   • Certificat de convivència
   • Declaració Renda 2017 ó certificat d’imputacions
   • Vida Laboral NEGATIVA
   • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

    

   SI HI HA CANVIS: cal portar tota la documentació per justificar-los

   – Per exemple: canvi en el contracte de lloguer, canvi de NIE o DNI, canvis en la unitat familiar, compte bancari, separació o divorci…

    

   Informació i tramitació dels ajuts 

   La informació sobre les prestacions i els impresos necessaris, es poden obtenir a la Oficina Local d’Habitatge de Pumsa, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, als Centres Cívics o bé trucant al 010.

   A través d’aquesta web (apartat de descàrregues) i a www.mataro.cat també es poden descarregar tots els impresos.

   Finalment per la tramitació i entrega de la documentació cal dirigir-se a l’Oficina Local  d’Habitatge (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 12) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Ajuts al Lloguer. Nous col·lectius

   CONVOCATÒRIA TANCADA. 2019

   Què és i per a què serveix? Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

   Qui ho pot demanar? Les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge destinat a residència habitual i permanent a Catalunya, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

   REQUISITS:

   • Tenir residència legal a Catalunya
   • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent i estar-hi empadronat
   • No pagar lloguer superior a 750 euros mensuals (900 euros per a famílies nombroses)
   • Estar al corrent de pagament
   • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera
   • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
   • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social
   •  Els ingressos es calculen en funció dels membres de la UC i les seves edats, i es determina en relació amb IRSC de de la següent manera:
    • Una persona adulta computa 1,41 vegades l’IRSC
    • Per cada persona addicional es suma 0,47 vegades l’IRSC

    

   • pdf_4  Resolució “Ajuts 2019”

    

   Quin cost té? Cap

   En quines dates es pot fer? segons convocatòria

   Com i on es pot fer? 

   Personalment a l’Oficina Local  d’Habitatge (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 12) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Quins documents s’han de portar?

   Models oficials: descàrregues

   • pdf_4 Sol·licitud
   • pdf_4  Declaració responsable ingressos
   • pdf_4  Sol·licitud transferència bancària

    

   Documentació (original i fotocòpia):

   • DNI/NIE
   • Vida laboral (si no es presenta la declaració d’IRPF)
   • Llibre de família (si s’escau)
   • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa (si s’escau)
   • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
   • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2019 (fins data presentació sol·licitud)
   • Certificat PIRMI i/o RGC 2017
   • Declaració responsable d’ingressos (si s’escau)
   • Informe socioeconòmic (en cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà d’una declaració responsable)

    

   Documentació que NO s’ha de portar: per via oberta si hi ha autorització signada

   • Certificat de convivència de la persona sol·licitant i membres de la unitat de convivència
   • Declaració IRPF 2017 o certificat d’imputacions

    

   Import de la prestació:

   • Import mínim: 20 €/menusalment
   • Import màxim: 200 €/mensualment

   Ajuts al Lloguer. Col·lectius específics

   CONVOCATÒRIA TANCADA

   Què és i per a què serveix?

   Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

   Qui ho pot demanar?

   1- Persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, habitatges gestionats per administracions o entitats públiques o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

   2- Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o execució hipotecària.

   3- Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

   Quin cost té? 

   Cap

   En quines dates es pot fer?

   • Per el col·lectiu 1: tancada
   • Pell col·lectius 2 i 3: tancada

   Com i on es pot fer? 

   Presencialment a l’Oficina Local  d’Habitatge (Habitatge Mataró, c. de Pablo Iglesias,63. 1a planta despatx 12) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

   Quins documents s’han de portar?

   Models oficials: descàrregues

   • pdf_4 Sol·licitud (inclou autorització per a sol·licitar dades a organismes oficial).
   • pdf_4  Declaració responsable ingressos (si s’escau)
   • pdf_4  Sol·licitud transferència bancàriaç

    

   Documentació (original i fotocòpia):

   • DNI/NIE
   • Contracte de lloguer
   • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2018 (fins data presentació sol·licitud)
   • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF)
   • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)
   • Llibre de família, si s’escau

    

    Documentació que NO s’ha de portar si es signa l’autorització:

   • Certificat de convivència
   • Declaració Renda 2017 ó certificat d’imputacions
   • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

   pdf_4  Resolució Ajuts 2019


   Ajuts d’especial urgència / Rendes Lloguer

   Descarrega la sol·licitud

   • A QUI VA DIRIGIT?
    Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de rendes de lloguer.
   • QUINS SON ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR?
    • Residir a Catalunya.
    • Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un habitatge, tenir-lo cedit o subrogat, i acreditar-ho documentalment, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles 15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del Codi de Família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella.
    • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
    • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal, l’habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
    • Estar en condicions de poder pagar el lloguer.
    • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d’acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l’habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:
    2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
    A 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02
    • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges de parcs públics ni tampoc les persones que hagin rebut l’oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’hagin acceptat.
    • Deure a un/a creditor/a rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats, en que es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
    • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer. Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3000 € anuals.
    • Haver pagat el lloguer un període mínim de 6 mesos des de la signatura del contracte.
    • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de la sol·licitud de la prestació no poden haver transcorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
    • En el moment de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer superior a 8 mesos o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.
    • Que l’ import del lloguer a pagar no superi els 700 euros mensuals.
    • La quantia màxima d’aquesta prestació és de 3.000 € anuals.
    • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.
    • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
    • Les persones beneficiàries d’aquesta prestació amb anterioritat fins a la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 1 any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.
    • No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.
   • QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR?
    A la informació que hi ha a continuació, està marcada amb un asterisc (*) tota aquella documentació que és susceptible de ser consultada i, per tant, no cal que el ciutadà aporti:

    • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.
    • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
    • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència. (*)
    • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
     • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se’n disposa, cal presentar el contracte de treball.
     • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l’IRPF.
     • En cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.(*)
     • Si són pensionistes, certificat/s emès per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.(*)
    • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
    • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.
    • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
    • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En cas que la persona sol·licitant de la prestació sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d’arrendament o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci.
    • Full de dades bancàries per poder fer el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, signat per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).
    • Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents (Model 2, incorporat en el formulari de sol·licitud).
    • Si s’ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, i justificant d’haver sol·licitat un advocat d’ofici o nomenament d’aquest, si s’escau.

   Descàrregues

   pdf_4 Resolució 2016

   pdf_4 Sol·licitud de la prestació

   Ajuts d’especial urgència / Quotes hipotecàries

   Descarrega la sol·licitud

   • A QUI VA DIRIGIT?
    Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de quotes hipotecàries.
   • QUINS SON ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR?
    • Estar empadronat a Catalunya.
    • Ser el/s titular/s d’un crèdit hipotecari.
    • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un altre habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
    • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal, l’habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
    • Estar en condicions de poder pagar les quotes d’amortització del préstec hipotecari.
    • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d’acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l’habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:
    2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
    A 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02
    • Deure a un creditor/a quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
    • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d’amortització hipotecàries.
    • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals.
    • Les persones sol·licitants han d’haver pagat un mínim de 12 quotes d’amortització hipotecària.
    • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de sol·licitud de la prestació no poden haver transcorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en que s’hagi iniciat un procés de desnonament.
    • Que l’import de la quota d’amortització del préstec hipotecari a pagar no superi 900 € mensuals.
    • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.
    • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
    • Les persones que han estat beneficiaries d’aquesta prestació amb anterioritat i han percebut la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 1 any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.
   • QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR?
    A la informació que hi ha a continuació, està marcada amb un asterisc (*) tota aquella documentació que és susceptible de ser consultada i, per tant, no cal que el ciutadà aporti:

    • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.
    • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
    • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència. (*)
    • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
     • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se’n disposa, cal presentar el contracte de treball.
     • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l’IRPF.
     • En cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud. (*)
     • Si són pensionistes, certificat/s emès per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs. (*)
    • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
    • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.
    • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
    • Fotocòpia compulsada de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.
    • Certificat de l’entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular, l’immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades (Model 3, incorporat en el formulari de sol·licitud).
    • Full de dades bancàries per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, formalitzat a nom de la persona sol·licitant amb diligència de conformitat de l’entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud)…

   Descàrregues

   pdf_4 Resolució 2016

   pdf_4 Sol·licitud de la prestació

   Ajuts d’especial urgència / Pèrdua d’habitatge

   Descarrega la sol·licitud

   • A QUI VA DIRIGIT?
    Són prestacions que s’atorguen a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.
   • QUINS SON ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR?
    Es pot sol·licitar aquesta prestació:

    • Per al pagament del lloguer, o
    • Per al pagament del lloguer i per a fer front a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge que s’hagin ocasionat.

    Les persones que com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge, podran gaudir d’aquesta prestació sempre que:

    • Estar empadronat a Catalunya.
    • Hagin perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats
    • No tinguin ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
    • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal, l’habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal.
    • Estiguin en condicions de poder pagar el lloguer.
    • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d’acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l’habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:
    2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
    A 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02
    • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges de parcs públics ni tampoc les persones que hagin rebut l’oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’hagin acceptat.
    • Siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge o estiguin en procés de cerca d’habitatge. En aquest supòsit, es podrà dictar una resolució favorable d’atorgament de la prestació condicionada a l’aportació del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de la notificació de la resolució favorable.
    • Estiguin al corrent del pagament dels rebuts de lloguer.
    • No hagin transcorregut més de dotze mesos entre la data en què es deixa l’habitatge i se sol·licita la prestació.
    • La data d’entrada en vigor del nou contracte no sigui anterior en 60 dies a la data en què es deixa l’habitatge, excepte en els casos de dació en pagament, en què aquest termini pot ser de 180 dies.
    • La quantia màxima d’aquesta prestació és la següent, segons els casos:
     • En cas de sol·licitar l’ajut per al pagament dels rebuts de lloguer: 2.400 € anuals.
     • En cas de sol·licitar l’ajut per al pagament dels rebuts de lloguer i les despeses de fiança:
      • 600 € per fer front a despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer,
      • 2.400 € anuals, per al pagament dels rebuts de lloguer.
     • Quan l’import del lloguer sigui inferior a 2.400 € anuals, la prestació s’atorgarà pel 60% de l’import anual del lloguer.
    • L’ import de la renda de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant no pot superar els 600 euros mensuals.
    • Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.
    • Cal fer el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació a través d’una entitat financera pel sistema de transferència o càrrec a compte, també s’accepta el pagament a través de l’administrador de la finca.
    • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
   • QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR?
    A la informació que hi ha a continuació, està marcada amb un asterisc (*) tota aquella documentació que és susceptible de ser consultada i, per tant, no cal que el ciutadà aporti.

    • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.
    • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
    • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència. (*)
    • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
     • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se’n disposa, cal presentar el contracte de treball.
     • Si són de treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l’IRPF.
     • En cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud. (*)
     • Si són pensionistes, certificat/s emès per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs. (*)
    • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
    • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.
    • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
    • Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer vigent registrat i amb la fiança dipositada a l’Institut Català del Sòl. (INCASOL ).
    • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, on s’hagi viscut amb anterioritat.
    • Fotocòpia compulsada o document acreditatiu de la data de llançament, abandonament o dació de l’habitatge anterior.
    • Justificació d’haver pagat 3 mensualitats de lloguer o 6 quotes hipotecàries de l’habitatge anterior, si no queda justificat a la documentació del procés.
    • Full de dades bancàries per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, formalitzat a nom de la persona sol·licitant amb diligència de conformitat de l’entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud).
    • Acreditació conforme es paga el lloguer per transferència bancària o que s’ha donat l’orde de transferència periòdica.
    • Tots els rebuts de lloguer pagats de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
    • En el cas de les persones que estan pendents d’accedir a un habitatge en règim d’arrendament o que havent-hi accedit encara no puguin disposar dels rebuts pagats, s’haurà de presentar el contracte d’arrendament i el rebut corresponent en un termini màxim de 60 dies a partir de l’endemà de rebre la notificació de la resolució positiva condicionada.

   Descàrregues

   pdf_4 Resolució 2016

   pdf_4 Sol·licitud de la prestació

   Ajuts d’especial urgència per aturats de llarga durada

   Convocatòria tancada

   • A QUI VA DIRIGIT?
    A persones residents a Catalunya que formen part d’unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d’atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
   • QUINS SON ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR?
    Segons convocatòria
   • QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR?
    Segons convocatòria

   Descàrregues

   pdf_4 Resolució 2016

   pdf_4 Sol·licitud de la prestació

   Renda Bàsica d’Emancipació

   Convocatòria tancada
   Només gestió d’antics perceptors

   • A QUI VA DIRIGIT?
    La renda bàsica d’emancipació (RBE) és un ajut del Ministeri de Foment adreçat als joves per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.
   • QUINS SON ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR?
    Segons convocatòria
   • QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR?
    Segons convocatòria