Busques habitatge?

  inscriu_te2

  Si busques habitatge recorda inscriure’t al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Mataró.

  Demana cita prèvia:

  PER TELÈFON: 93 757 85 38, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

  PER CORREU ELECTRÒNIC: pumsa@pumsa.cat

  registre_solicitants_A

  És un registre de sol·licitants propi de Mataró, que depèn del Registre de sol·licitants de Catalunya.

  Per poder optar a un habitatge amb protecció oficial o de la borsa de lloguer, és un requisit imprescindible estar inscrit en aquest Registre.

  L’Oficina Local d’Habitatge informa, recull la sol·licitud i la documentació necessària. Posteriorment tramita l’expedient, fa els requisits necessaris i dicta les resolucions d’inscripció.

  La vigència de la inscripció en el Registre és d’un any.

  QUINS SON ELS REQUISITS DELS SOL·LICITANTS?

  • Ser major d’edat o estar emancipat.
  • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. (enllaç al Reglament)
  • Estar empadronat en un municipi de Catalunya.
  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial.
  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament.
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

   

  QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR? (Original i fotocòpia)

  • SOL·LICITUD REGISTRE EMPLENADA (només original).
  • DNI / NIE
  • VIDA LABORAL
  • RENDA EXERCICI EN CURS O CERTIFICATS D’INGRESSOS*
  • PENSIÓ (ANY EN CURS)
  • LLIBRE DE FAMÍLIA
  • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT INDIVIDUAL*
  • SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ
  • GRAU DE DISCAPACITAT*
  • CARNET MONOPARENTAL*
  • CARNET FAMÍLIA NOMBROSA*

  * Aquesta documentació es pot obtenir a través de l’Administració si es signa la corresponent autorització.

  pdf_4 Descarrega el full informatiu del Registre de Sol·licitants d’HPO de Mataró

   

  pdf_4 Descarrega la sol·licitud per inscriure’t al Registre d’HPO de Mataró