Habitatge amb protecció oficial

  habitatge_hpo_M

  Els habitatges amb Protecció Oficial representen un recurs d’allotjament i convivència per a famílies,  per tal d’afavorir a aquells sectors perceptors de rendes baixes,  amb dificultats econòmiques i amb risc d’exclusió social.

  habitatge_hpo__SM1

  • Ser major de 18 anys o major de 16 emancipat i tenir la capacitat legal per a contractar.
  • Tenir ingressos familiars ponderats que no superin 5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
  Zona A 53.118,20 54.761,03 57.116,34 59.020,22

  Així mateix s’hauran d’acreditar uns ingressos mínims que garanteixin el pagament mensual de la quota de lloguer, i que orientativament suposaran que la renda més les despeses de comunitat i serveis comuns no superi el 40% dels ingressos nets mensuals de la unitat familiar.

  • No ser titular d’un habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada. En cap cas hi poden accedir els titulars d’un habitatge o d’un dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir.Aquest valor s’incrementarà fins al 60% en els següents supòsits: persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista, víctimes de terrorisme, famílies nombroses i famílies monoparentals amb fills, condició que caldrà acreditar amb el corresponent títol, persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda i les famílies que les tinguin al seu càrrec, i persones separades o divorciades al corrent de pagament de les pensions d’aliments i compensatòries, si s’escau.Cas de ser propietari d’un habitatge amb barreres arquitectòniques i que aquest sigui la residència habitual i permanent del sol·licitant o convivent (quan hi consti empadronat), en el moment de formular la petició haurà de formalitzar un document pel qual es compromet a oferir l’habitatge a PUMSA, per tal d’inserir-lo en les Borses de mediació pel lloguer social.
  • Estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. S’exceptua d’aquest requisit l’accés als habitatges amb protecció oficial per a afectats urbanístics (HAUS).
  • Acreditar la residència continuada, mitjançant certificat d’empadronament, en el municipi de Mataró, en els darrers 2 anys a la data del termini de presentació de sol·licituds. O tenir un històric de més de 10 anys.
  • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent. Els adjudicataris disposen del termini de tres mesos per ocupar l’habitatge un cop signat el contracte d’arrendament i han empadronar-se en el mateix.
  • No serà permès el sotsarrendament total ni parcial ni la cessió per qualsevol títol per part del llogater.

  habitatge_hpo_SM1

  Els contractes de lloguer es regiran per la LAU, amb una durada de 5 anys prorrogables sempre que els arrendataris continuïn complint els requisits per optar a un habitatge d’HPO. La possibilitat de pròrroga s’exceptua per a aquelles promocions destinades a joves menors de 35 anys.

  S’exigirà una fiança per valor de 1.000 €. Al preu de l’arrendament s’hauran d’afegir les despeses derivades dels elements comuns de la finca (contractes de manteniment, neteja, conservació, administració, etc.) i altres impostos que siguin repercutibles al lloguer d’acord amb la LAU. Les quotes es pagaran a través de domiciliació bancària

  habitatge_hpo_SM2

  • Fotocòpia del DNI/NIF o permís de residència de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
  • Fotocòpia del llibre de família (en cas de tenir-lo)
  • Fotocòpia sentència de separació o divorci i conveni regulador, en el cas de ser una persona separada o divorciada.
  • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda, en el cas d’habitatge en propietat amb barreres arquitectòniques.
  • Fotocòpia de la declaració de renda corresponent a l’exercici en curs en el cas que hi estiguin obligats.
  • Certificat d’ingressos i retencions corresponent a l’exercici en curs (d’empresa, atur, pensió, pirmi, o qualsevol prestació rebuda)
  • En cas de no percebre cap pensió: certificat negatiu de pensió de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Certificats municipals d’empadronament i convivència on figurin totes les persones que conviuran a l’habitatge, i on consti la data d’alta al municipi. Aquests documents es podran sol·licitar a l’oficina d’atenció al ciutadà (OFIAC) de l’Ajuntament de Mataró, als Centres Cívics, al telèfon d’informació al ciutadà 010 o a través de la pàgina web.
  • En cas de ser un sol·licitant amb discapacitat física i mobilitat reduïda: Resolució de reconeixement de la seva condició i certificat que acrediti la necessitat d’un habitatge adequat, expedit pel departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya.
  • En cas de ser una família monoparental o nombrosa, títol oficial que acrediti questa condició.
  • Qualsevol altra documentació que PUMSA pugui estimar necessària per a la correcta comprovació de què es reuneixen els requisits per ser adjudicatari.