Rehabilitació i Edificació

  habitatge_reh_M

  Cèdules d’habitabilitat de primera i segona ocupació

  La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat exigibles segons la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

  Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

  La finalitat d’aquesta inspecció és establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar la obligació que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

   

  Ajuts per a la rehabilitació