Cèdules d’habitabilitat

  habitatge_cedules_M

  La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat exigibles segons la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

  Qui la sol·licita?

  El promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o qualsevol representant autoritzat.

  Per a què es necessita?

  • Per a vendre, llogar o cedir un habitatge.
  • Per a donar-se d’alta dels subministraments d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

  Tipus de cèdula i vigència:

   1. De primera ocupació: per habitatges de nova construcció o els resultants d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
    És vigent durant 25 anys des de la data del seu atorgament.
   2. De segona ocupació: per habitatges usats o preexistents. És vigent durant 15 anys des de la data del seu atorgament.

  Durant la seva vigència, en cas de pèrdua del document, es pot sol·licitar un duplicat de la cèdula d’habitabilitat que serà expedit per l’Oficina Local d’Habitatge de forma gratuïta. Transcorregut el termini de vigència s’haurà de procedir a la seva renovació.

  Quin cost té?

  • La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta
  • Taxa de la Generalitat de Catalunya:

  TAXA PER A CÈDULES DE PRIMERA OCUPACIÓ

  1 HABITATGE: 42,60 €
  DE 2 A 5 HABITATGES: 26,25 € / habitatge
  6 ó MÉS HABITATGES: 19,65 € / habitatge

  TAXA PER A CÈDULES DE SEGONA OCUPACIÓ

  19,65 € / habitatge

  Bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. Es queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

  Documentació que cal aportar

  A més del model de sol·licitud oficial, són necessaris altres documents segons els supòsits:

  Sol·licitud de cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació

  • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació)
  • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior.
  • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a)
  • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b)

   Descarrega la Sol·licitud

  pdf_4 Certificat de final d’obra

  pdf_4 Annex del certificat de final d’obra

  Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d’habitabilitat

  • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació.

  Descarrega la Sol·licitud

  Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges preexistents
  amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula de primera ocupació

  • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació.
  • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge.

  Document acreditatiu de l’antiguitat

   Descarrega la Sol·licitud

  Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges preexistents
  amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula de primera ocupació

  • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació.
  • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge

  Document acreditatiu de l’antiguitat

   Descarrega la Sol·licitud

  Sol·licitud de duplicat de cèdula vigent

  • Si el sol·licitant és el propietari: escriptura de compravenda i DNI
  • Si el sol·licitant és el llogater: contracte d’arrendament vigent, 3 darrers rebuts de lloguer pagats i DNI
  • Si el sol·licitant és un representant del propietari: fotocòpia escriptura de compravenda, DNI del representant i fotocòpia del DNI del propietari i autorització del propietari

   Descarrega la Sol·licitud