Inspecció tècnica dels edificis

  habitatge_ite_M

  La finalitat d’aquesta inspecció és establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar la obligació que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

  Quan és obligatori realitzar la inspecció (ITE)?

  S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

  1. Quan sigui un edifici plurifamiliar amb una antiguitat superior a 45 anys
  2. Quan ho determinin els programes o les ordenances locals
  3. Quan l’edifici o l’habitatge de l’edifici s’ha d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

  A qui correspon la obligació?

  L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció tècnica correspon a:

  • Propietat vertical: als propietaris/-ies
  • Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris

  Els propietaris/-ies o les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l’accés als habitatges i a altres espais de l’edifici en el moment de la inspecció, per a fer possible l’examen dels elements comuns de l’edifici.

  El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria va a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció.

  Terminis per realitzar la inspecció

  ANTIGUITAT DE L’EDIFICI TERMINI MÀXIM PER FER LA INSPECCIÓ
  Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
  Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
  Entre el 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
  Entre el 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
  A partir de 1971 Fins el 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

  En què consisteix la ITE?

  • La inspecció és l’acció d’examinar l’edifici que du a terme el/la tècnica competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació) a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.
  • Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no són suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el/la tècnic/a encarregat/da de la inspecció ha de proposar a la propietat de l’immoble fer una anàlisi de l’element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.
  • Si en aquesta inspecció el/la tècnic/a detecta alguna irregularitat amb aparença d’infrahabitatge, cal que la comuniqui a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant el model que correspongui. L’existència d’aquesta situació anormal no condiciona la certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti l’estabilitat o la seguretat dels elements comuns de l’edificació.
  • No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.