Licitació per a l’execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle

  31 maig, 2011 Concursos Cap comentari

  Anunci pel qual es fa pública la licitació per a l’execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró (tram 1, entre el passeig del Rengle i el c/ Cabrils)

  1. ENTITAT ADJUDICADORA

  1. Organisme
   Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
    
  2. Número d’expedient
   URB01-05/2011

  2. OBJECTE DEL CONTRACTE

  1. Tipus
   Obra
    
  2. Descripció de l’objecte
   Execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró. Tram 1: entre el Passeig del Rengle i el c/ Cabrils
    
  3. Lloc de lliurament/execució
   Mataró (Barcelona)
    
  4. Termini d’execució
   3 mesos

  3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

  1. Tramitació
   Ordinària
    
  2. Procediment
   Obert
    
  3. Regulació
   Contractació no harmonitzada

  4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
  186.043,93 €, IVA exclòs

  5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
  Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10

  6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

  1. Data límit de presentació
   16/06/2011, fins a les 13 h
    
  2. Documentació que cal presentar
   La indicada al Plec de clàusules particulars
    
  3. Lloc de presentació
   Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10
    
  4. Admissió de variants
   D’acord amb el Plec de clàusules particulars

  7. OBERTURA DE LES OFERTES
  27/06/2011, 13:30 h. Sala de reunions del Grup PUMSA

   

  Mataró, 31 de maig de 2011

  Àrea Jurídica de PUMSA