ajuts al lloguer - habitatge

 • SI NECESSITEU EL CERTICAT DELS AJUTS 2019 PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA, SOL·LICITEU-LA A:

Ajuts al Lloguer. Avís important

En el cas que no hi hagui cites previes disponibles abans del 3 de juliol (data límit per presentar la sol·licitud):

Ajuts al Lloguer. Nous col·lectius (fins el 3 de juliol)

Convoctatòria tancada

Ajuts COVID-19 / CAMPANYA SUSPESA. No es poden presentar noves sol·licituds a partir del 4 de juny.

Ajuts al Lloguer. Majors de 65 anys (fins el 3 de juliol)

Convocatòria tancada

Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de rendes de lloguer.
 • Residir a Catalunya
 • Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un habitatge, tenir-lo cedit o subrogat, i acreditar-ho documentalment, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles 15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del Codi de Família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi
 • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal, l’habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal
 • Estar en condicions de poder pagar el lloguer
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d’acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l’habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de
2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
A 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges de parcs públics ni tampoc les persones que hagin rebut l’oferiment per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’hagin acceptat.
 • Deure a un/a creditor/a rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats, en que es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.
 • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer. Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3000 € anuals.
 • Haver pagat el lloguer un període mínim de 6 mesos des de la signatura del contracte.
 • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de la sol·licitud de la prestació no poden haver transcorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.
 • En el moment de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del contracte de lloguer superior a 8 mesos o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.
 • Que l’ import del lloguer a pagar no superi els 700 euros mensuals.
 • La quantia màxima d’aquesta prestació és de 3.000 € anuals.
 • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.
 • Les persones beneficiàries d’aquesta prestació amb anterioritat fins a la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 1 any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.
 • No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.
 • A la informació que hi ha a continuació, està marcada amb un asterisc (*) tota aquella documentació que és susceptible de ser consultada i, per tant, no cal que el ciutadà aporti
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència. (*
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se’n disposa, cal presentar el contracte de treball.
  • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l’IRPF.
  • En cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.(*)
  • Si són pensionistes, certificat/s emès per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.(*)
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En cas que la persona sol·licitant de la prestació sigui el/la cònjuge de la persona titular contractual, o bé sigui cessionària del contracte d’arrendament o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), ha d’acreditar el dret d’ús sobre l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci
 • Full de dades bancàries per poder fer el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, signat per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud)
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que indiqui el detall del deute i dels mesos corresponents (Model 2, incorporat en el formulari de sol·licitud)
 • Si s’ha iniciat el procés de desnonament: fotocòpia compulsada de tota la documentació judicial de la demanda de desnonament de la qual disposi, i justificant d’haver sol·licitat un advocat d’ofici o nomenament d’aquest, si s’escau.
Són prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats de quotes hipotecàries.
 • Estar empadronat a Catalunya
 • Ser el/s titular/s d’un crèdit hipotecari
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un altre habitatge en propietat, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi
 • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal, l’habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal
 • Estar en condicions de poder pagar les quotes d’amortització del préstec hipotecari
 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d’acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l’habitatge), no poden ser superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest import és de:
2,35 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres
A 2.080,46 2.144,81 2.237,06 2.245,02
 • Deure a un creditor/a quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant
 • Garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant les quotes d’amortització hipotecàries
 • Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu. L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l’ajut no superi la quantia màxima de 3.000 € anuals
 • Les persones sol·licitants han d’haver pagat un mínim de 12 quotes d’amortització hipotecària
 • Des de la data del primer rebut impagat fins a la data de sol·licitud de la prestació no poden haver transcorregut més de 12 mesos, amb excepció dels casos en que s’hagi iniciat un procés de desnonament
 • Que l’import de la quota d’amortització del préstec hipotecari a pagar no superi 900 € mensuals
 • El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions és com a màxim de 12 mesos, encara que la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima.Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de 3.000 € anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de 3 mensualitats, com a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud
 • Les persones que han estat beneficiaries d’aquesta prestació amb anterioritat i han percebut la quantia màxima, no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un mínim de 1 any entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

A la informació que hi ha a continuació, està marcada amb un asterisc (*) tota aquella documentació que és susceptible de ser consultada i, per tant, no cal que el ciutadà aporti:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent, o document equivalent, de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, haurà de presentar el document identificatiu de què disposi. En cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar a la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o especialitzats, sobre la situació de la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència habitual a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència. (*)
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones, en edat laboral, que formen la unitat de convivència. Per acreditar els ingressos caldrà aportar:
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de no poder aportar-les perquè encara no se’n disposa, cal presentar el contracte de treball.
  • Si són treballadors per compte propi, cal presentar la darrera declaració trimestral de l’IRPF.
  • En cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud. (*)
  • Si són pensionistes, certificat/s emès per l’òrgan o òrgans pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs. (*)
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia compulsada de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.
 • Certificat de l’entitat creditora que faci constar el nom de la persona titular, l’immoble hipotecat, la data de constitució del préstec, el detall de les quotes vençudes no pagades (Model 3, incorporat en el formulari de sol·licitud).
 • Full de dades bancàries per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, formalitzat a nom de la persona sol·licitant amb diligència de conformitat de l’entitat bancària. (Model 1, incorporat en el formulari de sol·licitud)…

Ajuts d’especial urgència per aturats de llarga durada

Convocatòria tancada

Renda Bàsica d’Emancipació

Convocatòria tancada
Només gestió d’antics perceptors