ajuts al lloguer - habitatge

CONVOCATÒRIES / 2022

AJUTS AL LLOGUER PER A MAJORS DE 36 ANYS / CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 15/07

INFORMACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de juny al 15 de juliol de 2022

 1. Tenir 36 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

PAS 1

 • Sol·licitar

PAS 2

 • Rebre la resposta de l’administració

Contra les resolucions d’atorgament o denegació d’aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan judicial que sigui competent en el termini de dos mesos.

MAJORS DE 65 ANYS / CONVOCATÒRIA TANCADA

Subvencions Bo lloguer jove / CONVOCATÒRIA TANCADA