habitatge_cedules_M

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat exigibles segons la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

Qui la sol·licita?

El promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o qualsevol representant autoritzat.

Com es sol·licita?

SI ETS PARTICULAR

Via electrònica

És imprescindible tenir signatura digital

Nova via electrònica (NO presencial) per presentar la documentació relacionada amb cèdules/ajuts de rehabilitació/CAE.
És imprescindible disposar de signatura digital.

 • Sol·licitud de cèdula de 2ª ocupació de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud de duplicat de Mataró i altres municipis.
 • Aportació d’esmenes, en resposta a requeriments de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud de cèdula de 1ª ocupació de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, de Mataró i altres municipis.

Com fer-ho:

 • Cal enviar la documentació en format PDF signada digitalment a cedules@pumsa.cat
 • En cas de resposta a requeriments, cal indicar sempre, el número d’expedient (CHB).
 • La recollida de les cèdules atorgades, encara està per definir, com fer-ho correctament, de moment i mentre duri l’estat d’alarma, us les enviarem per correu@ i cal que retorneu l’acús de rebut (que us adjuntarem junt amb la cèdula) signat digitalment. cedules@pumsa.cat

Aspectes a tenir en compte:

 • Només s’acceptaran, les entrades al correu@ habilitat a aquest efecte. Si disposeu d’altres adreces de correu@ electrònic del nostre personal, podeu utilitzar-les per a altres qüestions, però per fer els tràmits relacionats, només serà vàlid, el correu indicat a tal efecte.
 • Aclarim que, en cap cas, son tràmits telemàtics, per fer-ho així, heu de dirigir-vos a la plana web de la oficina virtual de tràmits (OVT) de la Generalitat (https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do).

Podeu consultar les condicions a la plana web de la AHC (http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/)

 • El termini per notificar l’atorgament/denegació/requeriment de la cèdula d’habitabilitat, és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa, en el Registre de l’Oficinal Local d’Habitatge de Mataró (PUMSA).
  Es consideren dies hàbils de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Presencialment a la OLH

Demanant cita prèvia obligatòria

SI ETS PROFESSIONAL

Via electrònica

És imprescindible tenir signatura digital

Nova via electrònica (NO presencial) per presentar la documentació relacionada amb cèdules/ajuts de rehabilitació/CAE.
És imprescindible disposar de signatura digital.

 • Sol·licitud de cèdula de 2ª ocupació de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud de duplicat de Mataró i altres municipis.
 • Aportació d’esmenes, en resposta a requeriments de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud de cèdula de 1ª ocupació de Mataró i altres municipis.
 • Sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, de Mataró i altres municipis.

Com fer-ho:

 • Cal enviar la documentació en format PDF signada digitalment a cedules@pumsa.cat
 • En cas de resposta a requeriments, cal indicar sempre, el número d’expedient (CHB).
 • La recollida de les cèdules atorgades, encara està per definir, com fer-ho correctament, de moment i mentre duri l’estat d’alarma, us les enviarem per correu@ i cal que retorneu l’acús de rebut (que us adjuntarem junt amb la cèdula) signat digitalment. cedules@pumsa.cat

Aspectes a tenir en compte:

 • Només s’acceptaran, les entrades al correu@ habilitat a aquest efecte. Si disposeu d’altres adreces de correu@ electrònic del nostre personal, podeu utilitzar-les per a altres qüestions, però per fer els tràmits relacionats, només serà vàlid, el correu indicat a tal efecte.
 • Aclarim que, en cap cas, son tràmits telemàtics, per fer-ho així, heu de dirigir-vos a la plana web de la oficina virtual de tràmits (OVT) de la Generalitat (https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do).

Podeu consultar les condicions a la plana web de la AHC (http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/)

 • El termini per notificar l’atorgament/denegació/requeriment de la cèdula d’habitabilitat, és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa, en el Registre de l’Oficinal Local d’Habitatge de Mataró (PUMSA).
  Es consideren dies hàbils de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Per a què es necessita?

 • Per a vendre, llogar o cedir un habitatge.
 • Per a donar-se d’alta dels subministraments d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Tipus de cèdula i vigència

 1. De primera ocupació: per habitatges de nova construcció o els resultants d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
  És vigent durant 25 anys des de la data del seu atorgament.
 2. De segona ocupació: per habitatges usats o preexistents. És vigent durant 15 anys des de la data del seu atorgament.

Durant la seva vigència, en cas de pèrdua del document, es pot sol·licitar un duplicat de la cèdula d’habitabilitat que serà expedit per l’Oficina Local d’Habitatge de forma gratuïta. Transcorregut el termini de vigència s’haurà de procedir a la seva renovació.

Quin cost té?

 • La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta
 • Taxa de la Generalitat de Catalunya:

TAXA PER A CÈDULES DE PRIMERA OCUPACIÓ

1 HABITATGE: 42,60 €
DE 2 A 5 HABITATGES: 26,25 € / habitatge
6 ó MÉS HABITATGES: 19,65 € / habitatge

TAXA PER A CÈDULES DE SEGONA OCUPACIÓ

19,65 € / habitatge

Bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. Es queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Documentació que cal aportar

A més del model de sol·licitud oficial, són necessaris altres documents segons els supòsits:

Sol·licitud de cèdula de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació

 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a)
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b)

Descarrega la sol·licitud

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d’habitabilitat

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació.

Descarrega la sol·licitud

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges preexistents amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula de primera ocupació

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge.

Document acreditatiu de l’antiguitat
Descarrega la sol·licitud

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació d’habitatges preexistents amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula de primera ocupació

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge.

Document acreditatiu de l’antiguitat
Descarrega la Sol·licitud

Sol·licitud de duplicat de cèdula vigent

 • Si el sol·licitant és el propietari: escriptura de compravenda i DN
 • Si el sol·licitant és el llogater: contracte d’arrendament vigent, 3 darrers rebuts de lloguer pagats i DN
 • Si el sol·licitant és un representant del propietari: fotocòpia escriptura de compravenda, DNI del representant i fotocòpia del DNI del propietari i autorització del propietari

Descarrega la sol·licitud