COMERCIALITZACIÓ FINQUES ALELLA 1 I LLEVANTINA 13-15 DE MATARÓ PER LA CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I GESTIÓ EDIFICI D’HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER

Transmissió de dret de superfície a 75 anys de dues parcel·les de sol privat situades al carrer d’Alella 1, i carrer de Llevantina 13-15 per destinar-les a la construcció, explotació i gestió d’edificis d’habitatges en règim de lloguer

Lot número 1: Parcel·la carrer d’Alella, 1 de Mataró

– Preu mínim: Cànon del 2% anual sobre el volum real anual de rendes brutes per a cada exercici durant la vigència del dret de superfície (75 anys), sens perjudici de la carència de 18 mesos establerta en el plec de condicions.

– Possibilitat de construir 12 habitatges en règim lliure o bé 13 habitatges si es tracta de règim de protecció pública. La planta baixa pot ser comercial i cal construir aparcament.

– Superfície: 390,40 m2

Lot número 2: Parcel·la al carrer de Llevantina, 13-15 de Mataró

– Preu mínim: Cànon del 2% anual sobre el volum real anual de rendes brutes per a cada exercici durant la vigència del dret de superfície (75 anys), sens perjudici de la carència de 18 mesos establerta en el plec de condicions.

– Possibilitat de construir 19 habitatges en règim lliure o bé 20 habitatges si es tracta de règim de protecció pública. La planta baixa pot ser comercial i cal construir aparcament

– Superfície: 674,79 m2

La transmissió es pot fer per un lot o bé els 2 simultàniament

Informació addicional

1- En data 30 de desembre de 2021 PUMSA va convocar un concurs públic per la transmissió d’un dret de superfície sobre les parcel·les situades al carrer Alella, 1 i carrer Llevantina, 13-15, expedient DRS01-11/2021.

2- En data 2 de maig de 2022, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, no havent-se presentat cap proposta.

3- En data 17 de maig d’enguany es va declarar desert el concurs. Informació i procés de compra.

4- D’acord amb l’article 168.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es pot procedir a l’alienació directa, segons les condicions del plec de bases que va regular la licitació i que s’adjunta com a document annex.

5- S’informa als possibles interessats que en data 22 i 23 de juliol de 2022 s’ha presentat sol·licitud per tal d’optar a algun dels ajuts previstos pel Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU, i poder participar en la convocatòria d’ajuts publicada; en concret per a la renda màxima de superfície útil d’habitatge estipulada en 7,50 €/m².

6- Mitjançant resolució de data 24 de novembre de 2022, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha seleccionat provisionalment el projecte a construir sobre el solar del carrer Churruca, per poder accedir a la futura convocatòria de subvencions del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients del Pa de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre. En el moment de publicar aquesta comunicació, encara no s’han fet públiques les bases de la segona fase de la convocatòria, en la qual es concretarà la quantitat de l’ajut assignada al projecte.

Alellla 1

LLEVANTINA 13-15

LLEVANTINA 13

LLEVANTINA 15