Faura-Casas Auditors, selecciona per a PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró)

CAP DE MOBILITAT

ref. 34.181

El lloc a cobrir és un lloc de treball directiu, depenent jerarquicament i funcionalment de la Gerència de PUMSA.

 

Funcions:

 

 • Gestionar la Zona Blava municipal, el servei de retirada de vehicles i els dipòsits municipals de vehicles.
 • Gestionar aparcaments municipals.
 • Col·laborar i assessorar en el disseny i planificació en matèria de la gestió de la mobilitat urbana; realitzar propostes per a una mobilitat sostenible
 • Gestionar els recursos humans, econòmics i materials assignats.
 • Responsabilitzar-se de la rendibilitat i productivitat de la seva àrea, així com del control de gestió, quadres de comandament i de la qualitat dels serveis. Supervisar els circuits interns.
 • Preparar i elaborar informes tècnics sobre el funcionament dels serveis, les actuacions realitzades i les propostes per millorar la gestió.

 

Requisits:

 

 • Acreditar que s’està en possessió d’una titulació acadèmica superior a nivell de Grau o Llicenciatura
 • Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent a un Nivell C1 (antic C). Si la persona aspirant no disposa del nivell o certificat equivalent haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà apte o no apte.

 

A valorar:

 

 • Tenir formació específica relacionada amb la mobilitat.
 • Tenir experiència laboral en llocs de treball de similars característiques
 • Tenir experiència professional en el comandament d’equips.
 • Haver treballat en l’administració pública o per l’administració pública
 • Disposar d’un coneixement avançat del paquet Microsoft Office.

 

S’ofereix incorporació immediata, contractació estable a jornada completa i una retribució entre 40.000€ i 50.000€ bruts anuals, en funció dels valors aportats.

 

Les persones interessades poden enviar el seu currículum vitae, indicant la referència: 34.181, a recruitment@faura-casas.com. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 11 de gener 2019 a les 24h. Es faran entrevistes personals i proves escrites, si s’escau, amb els candidats que millor s’ajustin al perfil.

 

ANUNCI:

pdf final