habitatge_adj

Informació dels processos d’adjudicació d’habitatges en què participen els ciutadans i les ciutadanes inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges en Protecció Oficial de Mataró.

Procediments d’adjudicació tancats

NOTA

DATA DE PUBLICACIÓ: 22/09/2020 – Finalització vigència llistes de reserva/conclusió del procediment d’adjudicació

Amb data d’avui es dona per finalitzada la vigència de les llistes de reserva conforme l’establert a l’article 29 del Reglament del Registre de Sol·licitants amb Protecció Oficial de Mataró i, en conseqüència queda conclòs el present procediment d’adjudicació atès que en d’ata d’avui es publica l’inici d’un nou procediment d’adjudicació.

OBJECTE

A) 5 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

HABITATGE

1 habitatge a la zona de Vista Alegre (2n ) del contingent Llista A i estat Adjudicats

1 habitatge a la zona de Vista Alegre (3r) del contingent Llista A i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona de l’Eixample (2r) del contingent Llista A i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona de l’Escorxador del contingent Llista B i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista B i estat Adjudicat

B) Tots aquells habitatges de les diferents promocions gestionades per PUMSA que vagin quedant disponibles.

1 habitatge a la zona de l’Havana del contingent Llista B i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona de l’Eixample (1r) del contingent Llista A i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista C i estat Adjudicat

1 habitatge a la zona de la Via Europa del contingent Llista C i estat Adjudicat

TRAMITACIÓ:

1- Inici del procediment i aprovació de les bases:

– Data de la publicació: 30/05/2017

– Resolució

– Bases

2- Publicació de la llista provisional de participant

– Data de la publicació: 31/05/2017

Llistes provisionals de participants:
NOTA

El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

3- Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

– Data de la publicació: 16/06/2017

– Publicació de la resolució d’al·legacions

– Publicació de les llistes definitives de participants

Llistes definitives de participants:
NOTA

El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

4- Convocatòria del sorteig

– Data del sorteig: 20 de juny de 2017

– Lloc i hora del sorteig: 11.30 hores a les oficines de PUMSA. C. de Pablo Iglesias, 63, segona planta, despatx 13

– Notari: Sra. Carmen García Ortiz

– Bases

5- Publicació de la llista de seleccionats en el sorteig.

– Data de publicació: 21 de juny de 2017

– Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles

– Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles

Listes dels adjudicataris provisionals:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llistes de reserva:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris)

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS

Data de publicació: 11/10/2017

Es fa constar que s’ha detectat un error de transcripció en la confecció de les paperetes que es van incloure en el sorteig en relació a l’habitatge de la Zona Centre i l’habitatge de la Zona Eixample, incloent-se erròniament l’habitatge de la zona Centre en la llista A (quan hauria d’haver correspost al contingent B, atenent que l’habitage disposava de 2 habitacions) i incloent-se l’habitatge de la Zona Eixample en la llista B (quan hauria d’haver correspost al contingent A, atenent que l’habitatge disposava d’1 habitació).

En aquest sentit, es procedeix a subsanar el referit error en les llistes d’adjudicació provisional publicades en data 21 de juny de 2017, sense que per aquest motiu es produeixi cap alteració en la relació i posició dels altres seleccionats i dels altres habitatges disponibles adjudicats provisionalment. A tals efectes, es publica la següent modificació:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1 000255-2016-08121 38856386W Eixample
Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1 000219-2014-08121 39965081M Centre
6- Adjudicació dels d’habitatges actualment disponibles i publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

Pumsa requerirà personalment a cada seleccionat, en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la publicació de les llistes de seleccionats, per tal que presenti la documentació que acrediti que segueix complint amb els requisits per ser adjudicatari.

El seleccionat, per tal de poder ser adjudicatari, haurà d’acreditar que compleix amb els requisits i realitzar la visita a l’habitatge dintre dels 10 dies hàbils a comptar des del requeriment.

La NO presentació de la documentació requerida dins el termini implica que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS DEFINITIVES

Data de publicació: 17/10/2017

Davant la dificultat en el procés de notificar als seleccionats en el sorteig per confirmar:

Que compleixen els requisits exigits

Que continuen interessats en optar a l’arrendament dels habitatges actualment disponibles

Es fa constar que PUMSA publicarà resolucions parcials relatives a les adjudicacions definitives dels diferents habitatges
LLISTA DEFINITIVA DELS HABITATGES ACTUALMENT DISPONIBLES

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

– Vista Alegre 3r:

Resolució amb data: 24/01/2018

Data de publicació: 25/01/2018

Resolució

Vista Alegre 2n:

Resolució amb data: 23/11/2017

Data de publicació: 24/11/2017

Resolució

Eixample 2n:

Resolució amb data: 28/06/2018

Data de publicació: 29/06/2018

Resolució

Eixample 1r:

Resolució amb data: 24/10/2018

Data de publicació: 26/10/2018

Resolució

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

– Escorxador:

Resolució amb data: 07/03/2019

Data de publicació: 11/03/2019

Resolució

Centre:

Resolució amb data: 17/10/2017

Data de publicació: 17/10/2017

Resolució

L’Havana:

Resolució amb data: 22/11/2018

Data de publicació: 26/11/2018

Resolució

Llista C: (habitatges amb 2 dormitoris)

– Centre:

Resolució amb data: 20/06/2019

Data de publicació: 21/06/2019

Resolució

– Via Europa:

Resolució amb data: 20/02/2020

Data de publicació: 21/02/2020

Resolució

7- Llista de reserva definitiva pels habitatges que vagin quedant disponibles.

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Data de publicació:26/11/2018

Llista

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

Data de publicació:26/11/2018

Llista

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris):

Data de publicació:26/11/2018

Llista

NOTES RELATIVES A LA DISPONIBILITAT DE NOUS HABITATGES SEGONS DATES DE PUBLICACIÓ:

NOTA 1:

Data de publicació: 19/04/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
L’Havana General llista B (2 habitacions) Propietat 47,50 232,75 €/mes 32 €/mes

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

Data de publicació: 26/11/2018

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general B (2 habitacions), segons resolució.

NOTA 2:

Data de publicació: 02/07/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista B (2 habitacions) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

NOTA 3:

Data de publicació: 26/10/2018

Es fa constar que per un error en l’anterior publicació realitzada en data 02/07/2018 s’indicava el que nou habitatge disponible de la zona Eixample era integrant del contingent B (2 habitacions) quan hauria d’indicar que era integrant del contingent A (1 habitació), motiu pel qual s’ha procedit a esmenar aquest defecte, d’acord amb el següent redactat:

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent A.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista A (1 habitació) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes
Data de publicació: 26/10/2018

L’Habitatge situat a la zona Eixample va quedar lliure amb posterioritat a la celebració del sorteig motiu pel qual en data 02/07/2018 es va procedir a donar publicitat de la seva disponibilitat integrant-lo dins del contingent general A (1 habitació).

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general A (1 habitació), segons resolució.

NOTA 4:

Data de publicació: 21/12/2018

En relació a les llistes de reserva publicades, tant les provisionals com les definitives, relatives als contingents B i C, es fa constar que per error van resultar afavorits sol·licitants que no complien amb el requisit establert a les bases relatiu a l’acreditació de la residència al municipi de Mataró indispensable per poder participar en el procediment d’adjudicació.

En aquest sentit s’ha procedit a esmenar aquest error i a excloure de les llistes de reserva dels contingents B i C aquells afavorits que no complien amb el requisit d’acreditar la residència al Municipi de Mataró.

Llista provisional de reserva

Contingent B

Llista

Llista provisional de reserva

Contingent C

Llista

Llista definitiva de reserva

Contingent C

Llista

NOTA 5:

Data de publicació:22/05/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent C.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Centre General llista C (3 habitacions) Adscripció 70 430 €/mes 21,02 €/mes

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

NOTA 6:

Data de publicació:13/11/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Aparcament Annex m2 Renda Despeses Comunitat
Via Europa General llista C
(3 habitacions)
Propietat 69,9 22 400 €/mes 56,19 €/mes

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

8- Formalització de l’adjudicació

La signatura del contracte d’arrendament s’efectuarà en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

Procediments d’adjudicació en curs

OBJECTE


13 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques

 • CONTINGENT GENERAL
  • 1 Habitatge a la zona Eixample
  • 1 habitatge a la zona Palau-Escorxador
  • 1 habitatge a la zona Centre
 • CONTINGENT ESPECIAL JOVES
  • 2 habitatges zona la Llantia
  • 2 habitatges zona Eixample
 • CONTINGENT ESPECIAL MAJORS 65 ANYS
  • 1 habitatge a la zona Eixample
 • CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA
  • 3 habitatges zona Cerdanyola
  • 1 habitatge zona Rocafoda
  • 1 habitatge zona Plà d’en Boet.

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT


 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Publicació de les llistes d’adjudicataris provisionals i llistes de reserva un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència d’afavorits en varies llistes.
 8. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida per PUMSA en un termini de 10 dies hàbils.
 9. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts (són aquells habitatges actualment disponibles que no s’han pogut adjudicar per manca d’interès dels adjudicataris provisionals o per manca d’acreditació de les condicions requerides).
 10. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

NOTA: Respecte dels habitatges que vagin quedant lliures d’arrendataris o que s’incorporin al patrimoni de PUMSA durant la tramitació del procediment es publicarà la seva disponibilitat i s’adjudicaran mitjançant la llista d’espera.

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT


1- Inici del procediment i aprovació de les bases:

2- Publicació de la llista provisional de participants:

NOTA

El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

3- Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Publicació de les llistes definitives de participants

NOTA

El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

4- Convocatòria del sorteig

 • Data del sorteig: 22/10/2020
 • Lloc i hora del sorteig: a les oficines de PUMSA a les 11 hores
 • Notaria: Sra. Carmen Garcia Ortiz

5 -Publicació de la llista de seleccionats com a possibles adjudicataris i llistes de reserva, resultants del sorteig davant de notari efectuat el 22 d’octubre de 2020. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 • Data de publicació: 3/11/2020

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles resultant del sorteig:

Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles resultant del sorteig:

6 – Publicació de l’aprovació de les llistes de seleccionats com a possibles adjudicataris i de l’aprovació de les llistes de reserva homogeneïtzades després de l’aplicació dels criteris de prevalença en casos de coincidència en varis contingents. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

LLista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

7 – Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

 • Data de publicació: 17/11/2020

Han quedat disponibles 8 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE4.2.22 Rocafonda Contingent especial 4.2 53,49 400 €/mes 24 €/mes
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 51,23 212,75 €/mes 45 €/mes
CE3.21 Cerdanyola Contingent especial 3 51,13 212,75 €/mes 45 € /mes
CE3.18 Cerdanyola Contingent general 3 37,87 153,04 € / mes 45 € /mes
CG1.2.55 Centre Contingent general 1.2 70 428,98 € / mes 21,02 € /mes
CE4.2.2 Rocafonda Contingent especial 4.2 51,3 400 €/mes *
CE3.17 Cerdanyola Contingent especial 3 49,11 198,40 €/mes 45 €/mes
CG1.1.62 Cirera Contingent general 1.1 100 440 €/mes 60 €/mes

*A data de la present publicació no es disposa de l’import estimat de les despeses comunitàries, atenent a la recent incorporació d’aquest habitatge al patrimoni gestionat per PUMSA. Aquest import es concretarà a la signatura del contracte d’arrendament. Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

8 – Publicació referent a l’adjudicació dels habitatges inclosos al sorteig

 • Llista definitiva d’Adjudicataris dels habitatges disponibles inclosos en el sorteig
 • Llista d’habitatges deserts per adjudicar mitjançant la llista de reserva

9 – Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges (atenent que han estat declarats deserts d’adjudicataris en el procediment de sorteig), per adjudicar mitjançant llista de reserva de cada contingent

 • Data de publicació: 22/02/2021

Respecte dels habitatges declarats deserts d’adjudicataris referits en la publicació anterior, s’informa que els mateixos passen a tenir la condició d ‘habitatges disponibles, i es procedirà a la seva adjudicació a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 50 250 €/mes 37 €/mes
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 66,28 375,14 €/mes 60 €/mes
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 55,04 400 €/mes *
CE2.6 Eixample Contingent general 2 36,7 300 € / mes 52,41 € /mes
CE4.1.2 Rocafonda Contingent general 4.1 43,13 350 € / mes *
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 49,06 375 €/mes *
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 38 450 €/mes *
CE4.2.14 Cerdanyola Contingent general 4.2 44,41 380 €/mes *

10- Publicació dels d’adjudicataris definitius de 3 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

 • Data de publicació: 22 de març de 2021
 • Resolució
Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 000199-2013-08121 40249373V
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 000158-2019-08121 X4030556J
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 000076-2020-08121 39401616V.

11.- Publicació dels d’adjudicataris definitius de 2 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.6 Eixample Contingent especial 2 000464-2019-08121 38872701X
CE4.1.2 Rocafonda Contingent especial 4.1 000206-2010-08121 39402562C

12.-Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

 • Data de publicació: 05/05/2021

Hi ha 5 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Contingent Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.39 Centre Contingent especial 3 41,84 325,91 € 74,09 €
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 45 226,41 € 32,00 €
**CG1.1.36 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
**CG1.1.41 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
CG1.1.21 Cirera Contingent general 1.1 57,56 282,04 € 70,00 €

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases

**NOTA: Habitatges actualment pertanyents al Contingent Especial 2 segons punt 13 i 14

13.- Publicació relativa a l’esmena de l’Annex incorporar a les bases corresponent als habitatges a adjudicar quan quedin disponibles.

S’ha detectat un error produït a l’hora de classificar 7 dels habitatges que formen part de l’Annex de les Bases com a habitatges a adjudicar quan quedin disponibles en un futur, que segons la seva topologia (1 habitació) van ser inicialment classificats com habitatges integrants del Contingent General 1.1 (per tant destinats a famílies de 2 o 3 membres) quan haurien d’haver format del contingent Especial 2 (destinat a joves). En aquest sentit es procedeix a recodificanr-los en el següent sentit:

Zona Contingent 1.1
General
Contingent 2
Especial Joves
Cerdanyola CG1.1.36 Passa a ser CE2.48
Cerdanyola CG1.1.41 Passa a ser CE2.49
Cerdanyola CG1.1.42 Passa a ser CE2.50
Cerdanyola CG1.1.47 Passa a ser CE2.51
Cerdanyola CG1.1.48 Passa a ser CE2.52
Cerdanyola CG1.1.53 Passa a ser CE2.53
Cerdanyola CG1.1.57 Passa a ser CE2.54

En aquest sentit es procedeix a publicar l’annex esmenat

Bases Noves

14.- Publicació relativa a l’esmena del punt 12 en relació a al canvi de contingent dels habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41

Arran de l’esmena efectuada al punt 13, els habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41 dels que s’informava de la seva disponibilitat en la publicació de data 5 de maig de 2021 (punt 12) s’incorporen al llistat del Contingent Especial 2 per a Joves amb la següent codificació:

Codi Habitatge Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunicat
CG.1.1.36 Passa a ser CE 2.48 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €
CG.1.1.41 Passa a ser CE 2.49 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €

15.- Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 2.16 especial per a joves mitjançant llista de reserva:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 000118-2020-08121 39949691W

16.- Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 4.1 especial per famílies amb vulnerabilitat mitjançant llista de reserva:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000068-2019-08121 39410921F
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000358-2018-08121 X2927065Q

17.- Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 2:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 000593-2019-08121 38882626E

18. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

 • Data de publicació: 22/07/2021

Hi ha 9 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.33 Eixample Contingent especial 3 33,88 191,77 € 75,00 €
CE4.2.33 Cerdanyola Contingent especial 4.2 56,75 350,00 € 20,00 €
CG1.2.66 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CE4.2.37 Palau-Escorxador Contingent especial 4.2 65,8 380,00 €
CE4.2.36 Cerdanyola Contingent especial 4.2 78,22 370,00 € 20,00 €
CG1.2.67 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CG1.1.56 Cerdanyola Contingent general 1.1 50 245,00 € 50,00 €
CE3.9 Cerdanyola Contingent especial 3 37,87 118,00 € 45,00 €
CG1.1.29 Eixample Contingent general 1.1 54,64 309,26 € 60,00 €

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

19. Publicació de l’adjudicatari definitiu de 5 habitatges disponible mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.2, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

 • Data de publicació:23/09/2021
Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 3.21 Cerdanyola Contingent Especial 3 000237-2017-08121 38763289D
CE 3.17 Cerdanyola Contingent Especial 3 000140-2020-08121 38782095R
CE 2.49 Cerdanyola Contingent Especial 2 000267-2020-08121 39965454X
CE 3.39 Centre Contingent especial 3 000312-2011-08121 38008190T
CG 1.2.67 Centre Contingent  General 1.2 000259-2020-08121 X6767392X

20. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.1, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

 • Data de publicació: 18/10/2021
Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.62 Cirera Contingent General 1.1 000410-2019-08121 39414464P
CE 2.48 Cerdanyola Contingent Especial 2 000335-2020-08121 39416355J
CE 3.33 Eixample Contingent Especial 3 000045-2019-08121 17993466Z