Avís Legal

  DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
  2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de PUMSA. En cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o de les imatges.
  3. En el cas que s’autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça www.pumsa.cat en el mateix text.
  4. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de PUMSA i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

  CONTINGUTS

  1. PUMSA té la seva seu al carrer de Pablo Iglesias, número 63, planta 2a despatx 10. 08302 de Mataró (Barcelona). El CIF és A59323642.
  2. A la web www.pumsa.cat hi consta informació sobre l’activitat de l’empresa amb la finalitat que els usuaris/àries estiguin informats el màxim possible.
  3. En aquest lloc web es facilita informació al ciutadà, certa i actualitzada. L’objectiu és mantenir la informació de la web el més actualitzada possible i, per tant, PUMSA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, i també de limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
  4. PUMSA no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni que aquests estiguin totalment actualitzats, tot i que esmercen els esforços necessaris per a evitar-los i corregir-los tan aviat els detectin.
  5. PUMSA no es fa responsables, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n.
  6. PUMSA no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web de l’empresa per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

  FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

  1. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per les societats, en el mateix moment en què l’Usuari accedeix a la seva pàgina web.
  2. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari. Amb aquesta finalitat, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.
  3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuari. PUMSA queda exempte de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.
  4. PUMSA presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. PUMSA no es fan responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

  PROTECCIÓ DE DADES

  1. D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades que es recullen en aquesta pàgina web sobre els Tràmits i/o Inscripcions en línia, passaran a formar part dels fitxers propietat d’aquestes societats.
  2. L’Usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, i informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que PUMSA no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’Usuari.
  3. PUMSA informa que les dades seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demanats i amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent aplicable en cada moment.
  4. S’informa que, fora dels supòsits assenyalats amb anterioritat davant les comunicacions, les dades no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’Usuari, ni tampoc se’n farà un ús inadequat.
  5. PUMSA adoptarà les mesures indicades per tota la normativa legal aplicable, tant de caire tècnic com organitzatiu, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions produïdes com a conseqüència de la navegació o del propi registre en el Portal.
  6. PUMSA es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’Usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’Usuari registrat.
  7. PUMSA informa als usuaris del web que en cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives, tan sols se’n reserven l’ús per facilitar l’accessibilitat del lloc web.
  8. Per altra banda, l’ús de galetes (cookies) de sessió, en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar-ne l’exploració del lloc web de forma segura.
  9. PUMSA us informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada en qualsevol dels formularis habilitats implica l’acceptació de totes les clàusules que s’indiquen, i es poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant fotocòpia del DNI i la sol·licitud al carrer de Pablo Iglesias, 63 2a. planta, despatx 10. 08302 Mataró.

  CONTACTE

  Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta Política de Privacitat, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a pumsa@pumsa.cat