ESTAT DE LES OBRES: UA-84d Eix Herrera-Escorxador. Polígon 1

Àmbit format per tres illes contigües amb 18.616m2 de sòl (públic més privat)

(entre carrers d’Antoni Viladomat, de Francisco Herrera, d’Enric Prat de la Riba, i la José Francisco Pacheco)

L’any 2011:
  • s’aprova definitivament el projecte d’urbanització i de reparcel·lació de l’àmbit.
  • La ordenació del planejament planteja transformar els terrenys industrials en usos residencials i terciaris amb espais lliures de nova creació. També l’ampliació de carrers fins a 20 metros, convertint-los en eixos cívics de vinculació del centre amb l’entrada de llevant relligant diverses places i parcs.
  • També preveu la conservació d’una antiga xemeneia i la construcció d’una nova escola.
Al 2012:
  • Comencen les demolicions, gestió dels residus, pavimentació i fonaments de les edificacions existents.
Al 2018:
  • Prèvia la modificació del projecte d’urbanització, s’inicien les obres d’urbanització  amb la pavimentació dels carrers, l’enllumenat públic, les xarxes de serveis de clavegueram, aigua potable, gas, electricitat, telecomunicacions, comunicacions municipals , el reg i l’enjardinament, la senyalització i el mobiliari urbà. Finalitzen al 2019, amb la rehabilitació de la xemeneia industrial integrada dins l’espai públic. Queda pendent  el servei de subministrament elèctric de l’illa 1 que s’executarà quan s’edifiqui.
Actualment:
  • S’estan duent a terme les obres d’urbanització pel subministrament d’energia elèctrica de l’illa 1. Aquests treballs generen afectacions al trànsit rodat del 27 de maig fins a mitjans de juny, provocant talls a la circulació, llevat de l’accés als aparcaments privats, als següents carrers:
   • Carrer de Josep Sabater i Sust, entre carrer d’Antoni Viladomat i Francisco d’Herrera
   • Carrer d’Antoni Viladomat, entre el carrer Josep Sabater i Sust i Floridablanca

Restarà pendent d’urbanització els entorns de la finca situada entre plaça Fivaller i Viladomat.

Afectacions a la mobilitat:

Aquests treballs generen afectacions al trànsit rodat del 27 de maig fins a mitjans de juny.

Els carrers que queden tallats a la circulació:

 • Carrer de Josep Sabater i Sust, entre carrer d’Antoni Viladomat i Francisco d’Herrera
 • Carrer d’Antoni Viladomat, entre el carrer Josep Sabater i Sust i Floridablanca

Es permetrà l’accés als garatges privats.

Galeria d’imatges de l’evolució de l’obra