ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE


1. ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)

b) Número d’expedient
OBR01-03-/2013


2. OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Tipus
Obres

b) Descripció de l’objecte
Execució de les obres d’adequació de local per a ús administratiu, a l’edifici del Rengle, locals 0.5, 1.4 i 1,5, ubicat a la Ctra. de Barcelona, 41

c) Lloc de lliurament/execució
Mataró (Barcelona)

d) Termini d’execució
2 mesos i mig


3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

a) Tramitació Ordinària

b)  Procediment  Obert
 
c)  Regulació
Contractació no harmonitzada


4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

362.906,92 €, IVA exclòs


5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.


6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Data límit de presentació
11/04/2013, fins a les 13 h

b) Documentació que cal presentar
La indicada al Plec de clàusules particulars

c) Lloc de presentació
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

d) Admissió de variants
D’acord amb el Plec de clàusules particulars


7. OBERTURA DE LES OFERTES

22/04/2013, 13 h. Sala de reunions del Grup PUMSA.

ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE


1. ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)

b) Número d’expedient
OBR01-03-/2013


2. OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Tipus
Obres

b) Descripció de l’objecte
Execució de les obres d’adequació de local per a ús administratiu, a l’edifici del Rengle, locals 0.5, 1.4 i 1,5, ubicat a la Ctra. de Barcelona, 41

c) Lloc de lliurament/execució
Mataró (Barcelona)

d) Termini d’execució
2 mesos i mig


3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

a) Tramitació Ordinària

b)  Procediment  Obert
 
c)  Regulació
Contractació no harmonitzada


4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

362.906,92 €, IVA exclòs


5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.


6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Data límit de presentació
11/04/2013, fins a les 13 h

b) Documentació que cal presentar
La indicada al Plec de clàusules particulars

c) Lloc de presentació
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

d) Admissió de variants
D’acord amb el Plec de clàusules particulars


7. OBERTURA DE LES OFERTES

22/04/2013, 13 h. Sala de reunions del Grup PUMSA.