Anunci pel qual es fa pública la licitació per a l’execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró (tram 1, entre el passeig del Rengle i el c/ Cabrils)

1. ENTITAT ADJUDICADORA

 1. Organisme
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
   
 2. Número d’expedient
  URB01-05/2011

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 1. Tipus
  Obra
   
 2. Descripció de l’objecte
  Execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró. Tram 1: entre el Passeig del Rengle i el c/ Cabrils
   
 3. Lloc de lliurament/execució
  Mataró (Barcelona)
   
 4. Termini d’execució
  3 mesos

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

 1. Tramitació
  Ordinària
   
 2. Procediment
  Obert
   
 3. Regulació
  Contractació no harmonitzada

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
186.043,93 €, IVA exclòs

5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10

6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

 1. Data límit de presentació
  16/06/2011, fins a les 13 h
   
 2. Documentació que cal presentar
  La indicada al Plec de clàusules particulars
   
 3. Lloc de presentació
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10
   
 4. Admissió de variants
  D’acord amb el Plec de clàusules particulars

7. OBERTURA DE LES OFERTES
27/06/2011, 13:30 h. Sala de reunions del Grup PUMSA

 

Mataró, 31 de maig de 2011

Àrea Jurídica de PUMSA

Anunci pel qual es fa pública la licitació per a l’execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró (tram 1, entre el passeig del Rengle i el c/ Cabrils)

1. ENTITAT ADJUDICADORA

 1. Organisme
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
   
 2. Número d’expedient
  URB01-05/2011

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

 1. Tipus
  Obra
   
 2. Descripció de l’objecte
  Execució de les obres relatives a la urbanització del vial interior del PMU El Rengle, al T.M. de Mataró. Tram 1: entre el Passeig del Rengle i el c/ Cabrils
   
 3. Lloc de lliurament/execució
  Mataró (Barcelona)
   
 4. Termini d’execució
  3 mesos

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

 1. Tramitació
  Ordinària
   
 2. Procediment
  Obert
   
 3. Regulació
  Contractació no harmonitzada

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
186.043,93 €, IVA exclòs

5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10

6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

 1. Data límit de presentació
  16/06/2011, fins a les 13 h
   
 2. Documentació que cal presentar
  La indicada al Plec de clàusules particulars
   
 3. Lloc de presentació
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10
   
 4. Admissió de variants
  D’acord amb el Plec de clàusules particulars

7. OBERTURA DE LES OFERTES
27/06/2011, 13:30 h. Sala de reunions del Grup PUMSA

 

Mataró, 31 de maig de 2011

Àrea Jurídica de PUMSA