PUMSA tanca l’exercici 2022 amb un resultat positiu de 248.714 €

PUMSA és una empresa municipal de l’Ajuntament de Mataró, el qual li té encomanats diversos encàrrecs per la prestació dels serveis municipals. Concretament actua en els àmbits de desenvolupament de diversos sectors urbanístics de la ciutat, de la mobilitat, de la gestió de l’habitatge municipal i del manteniment del seu parc immobiliari.

La Junta General de PUMSA va aprovar dijous passat, 4 de maig, els comptes anuals de l’empresa municipal corresponents al darrer exercici. L’any 2022 PUMSA presenta uns resultats positius de 248.174 €.

A 31 de desembre de 2022 la plantilla de PUMSA era de 81 persones, 72 fixes i 9 eventuals.

La xifra de negocis de PUMSA ha estat de 7.956.358 €. En els diferents àmbits de la seva gestió, es destaquen les següents dades i resultats:

Vendes.- Al 2022 PUMSA ha transmès a l’Ajuntament els locals 1.2 i 1.3 de la planta primera de l’Edifici El Rengle per import de 677.579 euros. Aquest espai, de 699 m² construïts, estarà destinat a Incubadora i a serveis de transferència tecnològica i l’acceleració empresarial adreçats a Pimes i micropimes.

Així mateix, el 15 de setembre de 2022 es va signar una permuta a favor de MENCIALO ITG, SL, mitjançant la qual PUMSA transmetia un indivís d’un solar situat a la plaça de Joan Fiveller, a l’Eix Herrera, per import d’1.500.220 euros, rebent en contraprestació 10 habitatges qualificats d’HPO de futura construcció en el mateix solar. El termini màxim d’entrega dels habitatges és de cinc anys.

Lloguers.- S’han ingressat 4.600.710 €, un 11,3 % més que el 2021.

PUMSA gestiona el lloguer de 25 oficines, 27 locals i 16 naus, amb 36.296 m2 de sostre total i una ocupació de pràcticament el 100%.

PUMSA gestiona també 2.105 places d’aparcament, 1.271 de les quals en 25 aparcaments per a residents i 834 en 4 aparcaments de rotació. Els ingressos dels aparcaments estan inclosos dins els lloguers esmentats.

A més, PUMSA gestiona un parc de 281 habitatges municipals al tancament d’exercici , dels quals 63 estan adjudicats per contingents específics, 91 habitatges destinats a protecció oficial, 103 habitatges que van ser posats a disposició del servei de Benestar Social de l’Ajuntament, 6 habitatges per reubicacions urbanístiques i 18 habitatges de lloguer lliure, encara que la renda està per sota del preu de mercat (al voltant d’un 30 % inferior).

Mobilitat.- PUMSA té encomanada la gestió de la zona blava de Mataró (826 places), la grua, el dipòsit municipal, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. Aquests darrers, amb un total de 834 places són els de la Plaça de Cuba (34 places), Plaça de les Tereses (330 places), Parc Central (232 places) i Plaça Granollers (238 places). En diversos aparcaments ja s’han habilitat les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pel servei de la zona blava s’han obtingut uns ingressos d’1.096.096 €, un 2,9 % més que l’any 2021.

Pels serveis de la grua municipal i el dipòsit de vehicles, PUMSA ingressa íntegrament a l’Ajuntament les taxes derivades d’aquest servei i li factura, així mateix, les despeses ocasionades per la prestació del servei. A partir del febrer de 2022 PUMSA ha posat en lloguer la planta -2 de l’aparcament de Parc de Palau, amb un total de 121 noves places per a residents. Aquestes places estaven ocupades per vehicles retinguts per ordre judicial o abandonats pendent de desballestament. Els vehicles judicials s’han traslladat al dipòsit municipal situat a l’aparcament de la Ronda Rafael Estrany, i la resta es van desballestar.

Urbanisme.- Com a administració actuant en nom de l’Ajuntament, PUMSA ha intervingut en el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat. Al 2022, els més importants han estat:

  • En el sector d’Iveco-Renfe-Farinera s’han continuat amb els enderrocs de la resta d’edificis incompatibles amb el planejament, i s’han adjudicat les obres de perforació per sota les vies del tren per la disposició de una canonada pel reg i una altre pel desguàs del clavegueram.
  • En el sector Lepanto-Churruca-El Rengle s’estan executant les obres d’electrificació a l’illa compresa entre els carrers de Cabrils, passeig de Marina, passeig del Rengle i carrer de Jaume Vicens Vives, per 100.479 €. També es van adjudicar les obres d’urbanització de la zona verda de l’illa en qüestió.
  • En el sector d’Ernest Lluch s’ha finalitzat a l’abril de 2022 la urbanització de la zona verda per un import de 212.493 €.
  • En el sector Ronda Barceló s’ha endegat la licitació dels serveis d’investigació de la qualitat de sòl i aigües subterrànies, s’ha adjudicat la redacció del projecte d’urbanització de la “Torre Barceló” i està en redacció l’actualització per a la seva licitació del projecte d’urbanització. En aquest sector hi ha prevista la construcció de 68 habitatges de lloguer assequible i l’Ajuntament ha signat un conveni amb l’INCASOL per a la seva construcció. La promoció comptarà amb 72 places d’aparcament i diversos locals en planta baixa. En el conjunt del sector s’hi ubicarà un total de 492 habitatges.
  • A l’àmbit de Vallveric, està en redacció el projecte d’urbanització, contractat a una enginyeria externa, i el projecte de reparcel·lació, contractat a un despatx extern.


Manteniment del patrimoni
.- PUMSA efectua el manteniment del parc d’habitatges municipal i de les oficines, locals i naus de la seva propietat.

Habitatge.- PUMSA gestiona el parc d’habitatges municipal de 281 habitatges al tancament d’exercici. A destacar que a l’abril de 2022 es va signar contracte d’arres per la compra de set pisos i set places d’aparcament al carrer de Narcís Monturiol, 30-32 a GREIP ACTIVOS INMOBILARIOS, SL. El cost total d’aquesta inversió serà d’1.353.439 euros. Es preveu que el lliurament del immobles es podrà dur a terme el 30 de abril de 2024. Aquests habitatges disposen de la qualificació provisional de protecció pública i es destinaran al lloguer. Aquestes adquisicions es finançaran amb els ingressos obtinguts per la venda al 2015 d’una parcel·la obtinguda per PUMSA per cessions obligatòries d’aprofitament.

També al 2022 es va publicar un concurs públic en relació a un contracte per la transmissió onerosa d’un dret de superfície sobre els solars dels carrers d’Alella i de la Llevantina 13-15 per destinar-los a dues promocions d’habitatge en règim de lloguer. Aquest concurs va quedar desert. Actualment està tramitant-se un concurs públic per a la constitució i transmissió d’un dret de superfície sobre la finca situada al carrer de Cosme Churruca, 11, per a la construcció i explotació d’un edifici de 60 habitatges en règim de protecció oficial de lloguer. S’hi han presentat dos licitadors.