Informació i procés de compra

Cotxe
Moto
Traster

Antoni de solis
Cosme Churruca
Floridablanca (Can Gassol)
Plaça de la Flor
Irlanda
Jaume Vicens Vives. Edifici de El Rengle
La Boixa
Terrassa

 • Pot accedir a la compra qualsevol persona interessada
 • Aquest tràmit es pot fer:
  • Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  • Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

S’ofereixen dues alternatives per adquirir/optar la plaça d’aparcament:

 1. Compravenda
 2. Lloguer amb opció de compra:

Les condicions de cadascuna d’aquestes alternatives són les següents:

 1. Condicions de la compra-venda:
  • Reducció del preu inicial: 10% (segons consta a les taules de cada aparcament)
  • Formalització de l’escriptura pública de venda.
  • Adquisició de la titularitat/concessió de la plaça d’aparcament.
  • Condicions de pagament: la totalitat del preu publicat en el moment de l’escriptura, més els impostos corresponents.
 2. Condicions de lloguer amb opció de compra:
  • Reducció del preu inicial: 5% (segons consta a les taules de cada aparcament)
  • Formalització dels següents documents:
   • Contracte de lloguer per un termini de 5 anys,
   • Formalització d’una escriptura pública d’opció de compra per un termini màxim de 5 anys.
   • Formalització d’una escriptura pública d’adquisició, en el cas d’exercitar l’opció de compra en el termini màxim de 5 anys.
  • Condicions de pagament:
   • Una prima del 15% del preu publicat+ impostos corresponents, en el moment de la firma de l’escriptura pública d’opció de compra.
   • 60 quotes de lloguer mensuals publicades + impostos (en cas que s’exerciti l’opció de compra, són a compte del preu final d’adquisició).
    Les referides quotes mensuals són fixes, i no seran objecte d’actualització durant la durada del contracte de lloguer, i tampoc contemplen l’aplicació d’interessos.
   • Si en el termini de 5 anys s’exercita l’opció a compra, es procedirà a la formalització de l’escriptura pública d’adquisició de la plaça, havent de satisfer en aquell moment la quota final que correspongui per al pagament total del preu, descomptant l’import de la prima i les quotes de lloguer fix mensual satisfetes.
  • Si en el termini màxim de 5 anys, no s’exercita l’opció a compra, PUMSA farà seva la prima entregada, i s’extingeix automàticament el contracte d’arrendament. En aquest supòsit les quotes de lloguer fix mensual seran considerades com a pagament de rendes de l’arrendament.

ANTONI DE SOLÍS (Cotxe i Moto)

> Preu de venda plaça de cotxe: 9.900 € + impostos


> Lloguer cotxe amb opció de compra 5 anys:

 • Lloguer mensual fix: 95,79 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 1.567,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 3.135 + impostos
 • Preu final: 10.450 € + impostos

> Preu de venda plaça de moto: a partir de 4.500 € + impostos


> Lloguer moto amb opció de compra 5 anys:

 • Lloguer mensual fix: 95,79 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 712,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 1.425 € + impostos
 • Preu final: 4.750 € + impostos

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota espai públic, amb un total de 74 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

COSME CHURRUCA (moto)

> Preu de venda plaça de moto: a partir de 2.700 € + impostos


> Lloguer moto amb opció de compra 5 anys:

 • Lloguer mensual fix: 26,13 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 427,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 855 € + impostos
 • Preu final: 2.850 € + impostos

> Preu de venda traster: 3.600 € + impostos


> Lloguer traster amb opció de compra 5 anys:

 • Lloguer mensual fix: 34,83 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 570 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 1.140 €+ impostos
 • Preu final: 3.800 € + impostos

Descripció: Aparcament de x plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb u total de 15 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

DAMIÀ CAMPENY – CAFÈ DE MAR (moto)

> Preu de venda plaça de moto: a partir de 1.800 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys:

 • Lloguer mensual fix: 17,42 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 285 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 570 € + impostos
 • Preu final: 1.900 € + impostos

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

PLAÇA DE LA FLOR (cotxe)

> Preu de venda plaça de cotxe: 11.700 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de cotxe amb opció de compra 5 anys a partir de:
 • Prima d’opció a compra: 1.852,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 3.705 € + impostos
 • Preu final: 12.350 € + impostos
Traster: 1.000€ + Impostos

Descripció: Aparcament en planta baixa situat sota un edifici d’habitatges, amb un total de 3 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

FLORIDABLANCA – CAN GASSOL (moto)

> Preu de venda plaça de cotxe: 17.100 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de cotxe amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 165,46 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 2.707,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 5.415 € + impostos
 • Preu final: 18.050 € + impostos

> Preu de venda plaça de moto: 2.700 € + impostos

> Preu de Lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 26,13 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 427,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 855 € + impostos
 • Preu final: 2.850 € + impostos

Descripció: Aparcament de dues plantes subterrànies situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 148 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

IRLANDA (moto)

> Preu de venda plaça de moto: 2.250 + impostos

> Preu de lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 21,77 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 356,25 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 712,50 € + impostos
 • Preu final: 2.375 € + impostos

Descripció: Aparcament en planta situades sota un edifici d’habitatges, amb un total de 16 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

JAUME VICENS VIVES – EL RENGLE (cotxe i moto)

> Preu de venda plaça de cotxe: a partir de 12.600 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de cotxe amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 121,92 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 1.995 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 3.990 € + impostos
 • Preu final: 13.300 € + impostos

> Preu de venda plaça de moto: 3.600 + impostos

> Preu de lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 34,83 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 570 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 1.140 € + impostos
 • Preu final: 3.800 € + impostos

Descripció: Aparcament en primer i segon soterrani situat sota un edifici de locals comercials i oficines. Té un total de 319 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

LA BOIXA (cotxe i moto)

> Preu de venda plaça de cotxe: a partir de 10.800 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de cotxe amb opció de compra 5 anys a partir de:
 • Lloguer mensual fix: 104,50 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 1.710 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 3.420 € + impostos
 • Preu final: 11.400 € + impostos

> Preu de venda plaça de moto: 2.700 + impostos

> Preu de lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 26,13 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 427,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 855 € + impostos
 • Preu final: 2.850 € + impostos

Descripció: Aparcament d’una planta subterrània situat a sota de dos locals i espai públic, amb un total de 80 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).

TERRASSA (cotxe i moto)

> Preu de venda plaça de cotxe: 10.800 € + impostos

> Preu de lloguer plaça de cotxe amb opció de compra 5 anys:
 • Lloguer mensual fix: 104,50 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 1.710 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 3.420 € + impostos
 • Preu final: 11.400 € + impostos

> Preu de venda plaça de moto: a partir de 2.700 + impostos

> Preu de lloguer plaça de moto amb opció de compra 5 anys a partir de:
 • Lloguer mensual fix: 26,13 € + impostos
 • Prima d’opció a compra: 427,50 € + impostos
 • Quota final als 5 anys: 855 € + impostos
 • Preu final: 2.850 € + impostos

Descripció: Aparcament d’una sola planta a nivell de carrer. A la seva coberta hi ha un camp de futbol-7. Té un total de 82 places de cotxe.

1.- Concertar una visita amb el comercial per escollir una plaça i tenir tota la informació.

2.- Entrar per registre de PUMSA la següent documentació:

Full de sol.licitud:

Sol·licitud

 1. Caldrà marcar expressament la forma d’adquisició/opció desitjada:
  • Compra-venda
  • Lloguer amb opció a compra.
 2. Caldrà aportar la següent documentació:
  • Si es tracta de persones físiques, fotocòpia del DNI de la/es persona/es que firmarà/n l’escriptura pública.
  • Si es tracta de persones jurídiques:
   • Fotocòpia del DNI del representant o apoderat amb les escriptures de poders, corresponents a la persona que firmarà l’escriptura pública.
   • Fotocòpia de les escriptures de constitució de l’empresa.

Aquest tràmit es pot fer:

  1. Presencialment, a les nostres oficines, prèvia concertació de cita que es sol.licitarà de manera telefònica al telèfon 673 317 916.
  2. Telemàticament, enviant la documentació detallada més amunt a l’adreça electrònica pumsa@pumsa.cat

PUMSA retornarà a la mateixa adreça electrònica el full de sol.licitud d’adquisició amb registre d’entrada.

3.- Resposta de PUMSA estimant o no la sol.licitud, i concretant dia, hora i notaria per formalitzar els tràmits corresponents.

4.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, amb una antelació suficient per tal que sigui efectiva en el compte de PUMSA abans de la formalització de l’escriptura.

5.- Imports a satisfer:

 1. En cas de compra-venda en el moment de la firma de l’escriptura:
  • el 100% del preu de venda + impostos corresponents.
  • la part proporcional d’IBI i despeses comunitàries.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 2. En cas de lloguer amb opció de compra, es satisfaran els següents imports en el moment de la firma simultània de l’escriptura d’opció de compra i contracte de lloguer:
  • L’import corresponent a la prima d’opció de compra (15% del preu publicat)+ impostos corresponents.
  • 2 mensualitats corresponents a la fiança del contracte d’arrendament.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria per l’escriptura d’opció de compra.
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura d’opció de compra(si el comprador no realitza el tràmit personalment).
 3. En el cas de lloguer amb opció a compra, i pel supòsit que es vulgui exercitar el dret de compra, caldrà satisfer els següents imports:
  • La quota final pendent del preu total + impostos de l’operació (calculats sobre el preu total de la plaça d’aparcament).
  • La part proporcional d’IBI i despeses comunitàries
  • Provisió de fons per les despeses corresponents a la Notaria
  • Provisió de fons per les despeses corresponents als serveis de gestoria per la inscripció de l’escriptura (si el comprador no realitza el tràmit personalment).
© Copyright - Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Skip to content