Bases de la convocatòria per al procés de selecció: Cap de Mobilitat

  Faura-Casas Auditors, selecciona per a PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró)

  CAP DE MOBILITAT

  ref. 34.181

  El lloc a cobrir és un lloc de treball directiu, depenent jerarquicament i funcionalment de la Gerència de PUMSA.

   

  Funcions:

   

  • Gestionar la Zona Blava municipal, el servei de retirada de vehicles i els dipòsits municipals de vehicles.
  • Gestionar aparcaments municipals.
  • Col·laborar i assessorar en el disseny i planificació en matèria de la gestió de la mobilitat urbana; realitzar propostes per a una mobilitat sostenible
  • Gestionar els recursos humans, econòmics i materials assignats.
  • Responsabilitzar-se de la rendibilitat i productivitat de la seva àrea, així com del control de gestió, quadres de comandament i de la qualitat dels serveis. Supervisar els circuits interns.
  • Preparar i elaborar informes tècnics sobre el funcionament dels serveis, les actuacions realitzades i les propostes per millorar la gestió.

   

  Requisits:

   

  • Acreditar que s’està en possessió d’una titulació acadèmica superior a nivell de Grau o Llicenciatura
  • Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent a un Nivell C1 (antic C). Si la persona aspirant no disposa del nivell o certificat equivalent haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà apte o no apte.

   

  A valorar:

   

  • Tenir formació específica relacionada amb la mobilitat.
  • Tenir experiència laboral en llocs de treball de similars característiques
  • Tenir experiència professional en el comandament d’equips.
  • Haver treballat en l’administració pública o per l’administració pública
  • Disposar d’un coneixement avançat del paquet Microsoft Office.

   

  S’ofereix incorporació immediata, contractació estable a jornada completa i una retribució entre 40.000€ i 50.000€ bruts anuals, en funció dels valors aportats.

   

  Les persones interessades poden enviar el seu currículum vitae, indicant la referència: 34.181, a recruitment@faura-casas.com. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 11 de gener 2019 a les 24h. Es faran entrevistes personals i proves escrites, si s’escau, amb els candidats que millor s’ajustin al perfil.

   

  ANUNCI:

  pdf final