Licitació per a l’execució de les obres d’adequació de local per a ús administratiu, a l’edifici del Rengle, locals 0.5, 1.4 i 1,5, ubicat a la Ctra. de Barcelona, 41

  26 març, 2013 Concursos Cap comentari

  ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE


  1. ENTITAT ADJUDICADORA

  a) Organisme
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)

  b) Número d’expedient
  OBR01-03-/2013


  2. OBJECTE DEL CONTRACTE

  a) Tipus
  Obres

  b) Descripció de l’objecte
  Execució de les obres d’adequació de local per a ús administratiu, a l’edifici del Rengle, locals 0.5, 1.4 i 1,5, ubicat a la Ctra. de Barcelona, 41

  c) Lloc de lliurament/execució
  Mataró (Barcelona)

  d) Termini d’execució
  2 mesos i mig


  3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

  a) Tramitació Ordinària

  b)  Procediment  Obert
   
  c)  Regulació
  Contractació no harmonitzada


  4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

  362.906,92 €, IVA exclòs


  5. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

  Per internet al web www.grup-pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.


  6. PRESENTACIÓ D’OFERTES

  a) Data límit de presentació
  11/04/2013, fins a les 13 h

  b) Documentació que cal presentar
  La indicada al Plec de clàusules particulars

  c) Lloc de presentació
  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

  d) Admissió de variants
  D’acord amb el Plec de clàusules particulars


  7. OBERTURA DE LES OFERTES

  22/04/2013, 13 h. Sala de reunions del Grup PUMSA.