habitatge_hpo_M

Els habitatges amb Protecció Oficial representen un recurs d’allotjament i convivència per a famílies,  per tal d’afavorir a aquells sectors perceptors de rendes baixes,  amb dificultats econòmiques i amb risc d’exclusió social


Notificacions i anuncis relatius als procediments d’adjudicació d’habitatges amb Protecció oficial al municipi de Mataró publicats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Publicació de la Instrucció 2/2021 relativa als procediments d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial


18/11/2021:

23/11/2021:

13/12/2021:

13/12/2021:


habitatge_hpo__SM1

  • Ser major de 18 anys o major de 16 emancipat i tenir la capacitat legal per a contractar.
  • Tenir ingressos familiars ponderats que no superin 5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
  • No ser titular d’un habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada. En cap cas hi poden accedir els titulars d’un habitatge o d’un dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir.Aquest valor s’incrementarà fins al 60% en els següents supòsits: persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista, víctimes de terrorisme, famílies nombroses i famílies monoparentals amb fills, condició que caldrà acreditar amb el corresponent títol, persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda i les famílies que les tinguin al seu càrrec, i persones separades o divorciades al corrent de pagament de les pensions d’aliments i compensatòries, si s’escau.Cas de ser propietari d’un habitatge amb barreres arquitectòniques i que aquest sigui la residència habitual i permanent del sol·licitant o convivent (quan hi consti empadronat), en el moment de formular la petició haurà de formalitzar un document pel qual es compromet a oferir l’habitatge a PUMSA, per tal d’inserir-lo en les Borses de mediació pel lloguer social.
  • Estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. S’exceptua d’aquest requisit l’accés als habitatges amb protecció oficial per a afectats urbanístics (HAUS).
  • Acreditar la residència continuada, mitjançant certificat d’empadronament, en el municipi de Mataró, en els darrers 2 anys a la data del termini de presentació de sol·licituds. O tenir un històric de més de 10 anys.
  • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent. Els adjudicataris disposen del termini de tres mesos per ocupar l’habitatge un cop signat el contracte d’arrendament i han empadronar-se en el mateix.
  • No serà permès el sotsarrendament total ni parcial ni la cessió per qualsevol títol per part del llogater.

Procediment d’adjudicació