El dilluns 7 de març l”empresa pública municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA) comença les obres del Projecte de reurbanització de la plaça de la Gatassa.

Les obres estan adjudicades a l”empresa PAVIMENTS MARTÍN 1998, SL, i tenen una durada prevista de 5 mesos.

El pressupost d”adjudicació és de 422.020,22.- € IVA inclòs.

Els encarregats de la direcció facultativa són l”arquitecta municipal Anna Llop i l”arquitecte tècnic municipal Pere Contreras, i coordinarà les obres en Lluís Gibert, cap del Servei d”Obres.

Mataró, 21 de febrer de 2005

LA CONSELLERA DELEGADA D”OBRES

Montserrat López Figueroa

El dilluns 7 de març l”empresa pública municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA) comença les obres del Projecte de reurbanització de la plaça de la Gatassa.

Les obres estan adjudicades a l”empresa PAVIMENTS MARTÍN 1998, SL, i tenen una durada prevista de 5 mesos.

El pressupost d”adjudicació és de 422.020,22.- € IVA inclòs.

Els encarregats de la direcció facultativa són l”arquitecta municipal Anna Llop i l”arquitecte tècnic municipal Pere Contreras, i coordinarà les obres en Lluís Gibert, cap del Servei d”Obres.

Mataró, 21 de febrer de 2005

LA CONSELLERA DELEGADA D”OBRES

Montserrat López Figueroa