PUMSA tanca l’exercici 2021 amb un resultat positiu de 698.032 €

La Junta General de l’empresa municipal PUMSA va aprovar ahir els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021. PUMSA actua en els àmbits de desenvolupament de diversos sectors urbanístics de la ciutat, de la mobilitat, de l’habitatge i del manteniment del seu parc immobiliari.

L’any 2021 PUMSA presenta uns resultats positius de 698.032€.

A 31 de desembre de 2021 la plantilla de PUMSA era de 75 persones, 63 fixes i 12 eventuals (per interinitats, substitucions, etc…).

La xifra de negocis de PUMSA ha estat de 7.176.553€. En els diferents àmbits de la seva gestió, es destaquen les següents dades i resultats:

Lloguers.- S’han ingressat 4.132.995 €, un 9,7% més que el 2020.

PUMSA gestiona el lloguer de 25 oficines, 27 locals i 16 naus, amb 36.114 m2c de sostre terciari i una ocupació de pràcticament el 100%.

PUMSA gestiona també el lloguer de 2.011 places d’aparcament, 1.177 de les quals en 25 aparcaments per a residents i 834 en 4 aparcaments de rotació. Els ingressos dels aparcaments estan inclosos dins els lloguers esmentats.

A més, PUMSA gestiona un parc d’habitatges municipal de 281 habitatges en règim de lloguer, dels quals 122 són pel contingent general, 54 pel contingent especial joves de 18 a 35 anys, 40 del contingent especial de majors de 65 anys, 52 pel contingent especial per unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica i 13 pel contingent especial per a mobilitat reduïda.

Mobilitat.- PUMSA te encomanada la gestió de la zona blava de Mataró (850 places), la grua, el dipòsit municipal, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. Aquests darrers, amb un total de 834 places són els de la plaça de Cuba (34 places), plaça de les Tereses (330 places), Espai Firal-Parc Central (232 places) i plaça de Granollers (238 places). En diversos aparcaments ja s’han habilitat les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pel servei de la zona blava s’han obtingut uns ingressos d’1.065.476€, un 14,5% més que l’any 2020, el qual va estar molt marcat per la pandèmia.

Pels serveis de la grua municipal i el dipòsit de vehicles abandonats i dels vehicles dipositats per ordre judicial, PUMSA ingressa íntegrament a l’Ajuntament les taxes derivades d’aquest servei i li factura, així mateix, les despeses ocasionades per la prestació del servei. Els vehicles abandonats i els ordenats pels jutjats són ara dipositats a l’aparcament de la ronda de Rafael Estrany, havent-se alliberat 121 places a la planta soterrani -2 de l’aparcament de Parc del Palau on estaven fins ara. Aquesta planta es destinarà a lloguer per a residents.

Urbanisme.- Com a administració actuant en nom de l’Ajuntament, PUMSA ha intervingut en el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat. Els més importants són:

  • En el sector de la ronda de Barceló s’han efectuat els enderrocs de les naus existents, per un import de 266.495€. En aquest sector hi ha prevista la construcció de 68 habitatges de lloguer assequible i s’ha signat un conveni amb l’INCASOL per a la seva construcció. La promoció comptarà amb 72 places d’aparcament i diversos locals en planta baixa. En el conjunt del sector s’hi ubicarà un total de 492 habitatges.
  • En el sector d’Iveco-Renfe-la Farinera s’ha efectuat l’enderrocament de les naus existents, per import de 87.365€. En aquest sector s’edificaran 729 habitatges, 235 dels quals seran de protecció oficial. Així mateix, l’edifici de la “Farinera Ylla i Aliberch” passarà a ser un equipament municipal.
  • En el sector d’Ernest Lluch s’ha finalitzat ja la urbanització de la zona verda per un import de 212.493€.
  • En el sector Lepanto-Churruca-El Rengle s’han adjudicat les obres d’electrificació pendents d’una illa.

La redacció, licitació i direcció de tots els projectes anteriors s’han efectuat pels tècnics de PUMSA.

Manteniment del patrimoni.- PUMSA efectua el manteniment del parc d’habitatges municipal i de les oficines, locals i naus de la seva propietat.

Quant a vendes, al 2021 PUMSA ha transmès a l’Ajuntament tres locals de l’edifici passeig de la Marina 142, amb 1.100m2 de superfície. Aquestes instal·lacions acolliran el CareCityLab, el nou centre de recerca i innovació en l’àmbit sociosanitari de Mataró.

Habitatge.- L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) actua com a finestreta única en matèria d’habitatge. Aquest és un servei gratuït fruit d’uns convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), i que gestiona l’empresa municipal. Per al funcionament de l’OLH, l’AHC ha atorgat al 2021 una subvenció de 238.526 €.

L’OLH ha atès 29.841 consultes i ha fet els tràmits referents a les sol·licituds d’ajuts al lloguer que atorga la Generalitat (2109 sol·licituds), a les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (835 sol·licituds) i la sol·licitud de prestacions econòmiques d’especial urgència per deutes de lloguer, hipoteca o desnonament (95 tràmits). També s’ha intervingut en la tramitació de cèdules d’habitabilitat (857 cèdules).

D’altra banda, PUMSA ha formalitzat al juliol de 2021 un contracte de reserva de compra de 7 pisos d’HPO i 7 places d’aparcaments al carrer Narcís Monturiol, 30-32, amb un cost total d’1.353.438€, i s’està negociant les condicions d’una operació de permuta a l’àmbit de l’Eix Herrera-Plaça Fivaller, en virtut de la qual PUMSA rebrà en contraprestació uns altres 10 pisos d’HPO, amb un cost d’1.497.768€. Aquestes adquisicions es finançaran amb els ingressos obtinguts per la venda de terrenys rebuts per cessions obligatòries d’aprofitament urbanístic.

Al desembre de 2021 i a l’abril de 2022 s’han publicat sengles convocatòries de licitació pública per a la constitució de drets de superfície sobre dos solars al barri de la Llàntia -als carrers Alella 1 i Llevantina 13- i sobre un solar del carrer Churruca, per tal d’adjudicar la construcció i posterior gestió de 33 i 60 habitatges, respectivament, destinats a lloguer assequible.