Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte

  20 gener, 2015 Concursos Cap comentari

  Demolició de totes les unitats d’obra precises per al total enderroc de les edificacions existents de les finques, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix

  Per a més informació: aquí

   1- ENTITAT ADJUDICADORA

  • Organisme: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)
  • Número d’expedient: END01-01/2015

   2- OBJECTE DEL CONTRACTE

  •  Tipus: Obres
  • Descripció de l’objecte: Demolició de totes les unitats d’obra precises per al total enderroc de les edificacions existents de les finques, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 18 de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix

  3- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

  •  Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació no harmonitzada

   4- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

  •  Total 452.090,19 €, IVA exclòs

   5- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

  • Per internet al web www. pumsa.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), 2a planta, despatx 10.

   6- PRESENTACIÓ D’OFERTES 

  • Data límit de presentació: 09/02/2015, fins a les 13 h
  •  Documentació que cal presentar: La indicada al Plec de clàusules particulars
  • Lloc de presentació: Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., C. de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10

   7- OBERTURA DE LES OFERTES

  •  24/02/2015, 13 h. Sala de reunions de PUMSA.