Borsa de lloguer d'habitatges

  borsa_lloguer_hab

  Mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa de Lloguer de PUMSA, l’entitat municipal incrementa l’oferta de lloguer a preus moderats i ofereix a diferents col·lectius de població, l’accés a l’habitatge de lloguer a preu assequible.

  qui dirigit

  • Famílies monoparentals
  • Dones en situació de maltractament
  • Persones de més de 65 anys
  • Persones en situació d’atur
  • Persones afectades per assetjament immobiliari
  • Persones amb incapacitat superior al 33% declarada per ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials)
  • Persones en risc d’exclusió social
  • Joves menors de 35 anys

   

  requisits

  • Tenir capacitat plena per contractar
  • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC
  • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, …)
  • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
  • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa l’ús de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.
  • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants de la Generalitat de Catalunya.

   

  passos2

   1. Dirigir-se a les oficines de PUMSA: on una persona informarà del programa de Xarxa de Mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
   2. Inscriure’s a la Llista Única i al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial.
   3. Trobar l’habitatge adequat: PUMSA buscarà l’habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant, sempre en estricte ordre d’antiguitat d’inscripció.
   4. Formalitzar el contracte i aportar la documentació: per a formalitzar el contracte es necessita aportar la següent documentació:
     • Fotocòpia del DNI de totes les persones que consten en el contracte
     • Fotocòpia dels contractes laborals
     • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines (o alternatius)
     • Fotocòpia vida laboral
     • Compte bancari des d’on es faran efectius els pagaments i les factures d’aigua, llum i gas
     • Si el contracte se signa amb avalador: DNI de tots els sol·licitants, DNI de l’avalador, fotocòpia dels documents en que es fa l’aval
   5. Mentre duri el contracte: un cop formalitzat el contracte, PUMSA intervindrà solsament com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixin incidències o discrepàncies.