borsa_lloguer_hab

Pumsa ofereix un servei gratuït, la Borsa de Lloguer, integrada dins del Programa de Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya.

És un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatge al mercat lliure.


requisits

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants de la Generalitat de Catalunya
 • Tenir capacitat plena per contractar
 • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, …)
 • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
 • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa l’ús de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària
 • No destinar més d’una 30-35 % del total d’ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.

passos2

 1. Dirigir-se a les oficines de PUMSA: on una persona informarà del programa de Xarxa de Mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
 2. Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial.
 3. Trobar l’habitatge adequat: PUMSA buscarà l’habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant, sempre en estricte ordre d’antiguitat d’inscripció.
 4. Formalitzar el contracte i aportar la documentació: per a formalitzar el contracte es necessita aportar la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI de totes les persones que consten en el contracte
  • Fotocòpia dels contractes laborals
  • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines (o alternatius)
  • Fotocòpia vida laboral
  • Compte bancari des d’on es faran efectius els pagaments i les factures d’aigua, llum i gas
 5. Mentre duri el contracte: un cop formalitzat el contracte, PUMSA intervindrà solsament com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixin incidències o discrepàncies.

Full informatiu:Borsa de lloguer, habitatges