Què són?

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

El Pla estatal de l’habitatge 2018-2021, defineix, en els capítols VI i VII, els Programes de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges i de la conservació, de la millora de la seguretat de la seva utilització i de la l’accessibilitat a habitatges, i defineix les actuacions subvencionables, les condicions particulars de les actuacions, els requisits de les persones beneficiàries, i el tipus i la quantia dels ajuts.

Qui pot accedir?
 1. Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 2. Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

¡ En tots els casos abans de presentar la sol·licitud s’ha de disposar de l’IITE, la sol·licitud del certificat d’aptitud, el CEE i l’etiqueta energètica !

Quins requisits cal complir?
 1. Criteris d’antiguitat:
 • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents, definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
 • Per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant (cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
 • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

2. El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

3. Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció i en totes les fases del procediment.

4. Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici  amb els següents documents:

 • L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE)que s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Informació del tràmit F https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inspeccio_tecnica_edificis_ITE_?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
 1. Es pot sol·licitar la subvenció per obres ja iniciades, sempre que  aquestes no hagin finalitzat amb anterioritat a la data assenyalada a la convocatòria corresponent.
 2. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció, que pot ser prorrogat com a màxim quatre mesos més, aportant la justificació motivada de la causa que n’impedeixi l’inici de les obres per causes alienes a la seva voluntat.
 3. Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l’Agència d l’Habitatge, el comunicat d’inici d’obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d’un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d’obres.
 4. El termini per a l’execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 24 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. Les pròrrogues dels terminis d’inici i d’execució s’han de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.
Quan es pot sol·licitar?

Convocatòria 2021

 • Pendent confirmar data d’obertura.

Documentació relacionada