L’empresa municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques Municipals SA) porta a terme l’enderroc de les edificacions existents a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat. Els treballs, que van començar al març, són previs al desenvolupament urbanístic del sector.

PUMSA va adjudicar la redacció del projecte, la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i els treballs de demolició a Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios, SA, per un import de 125.454 euros. Està previst que els treballs d’enderroc finalitzin a mitjan maig.

En data 3 d’abril de 2003, el Ple de l’Ajuntament va acordar designar PUMSA administració actuant de l’àmbit UA-d77 “Nau central fàbrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca”, per tal de portar la gestió íntegra del desenvolupament urbanístic del planejament.

El Ple va aprovar definitivament la modificació del Pla General en aquest àmbit el 30 d’abril de 2004. L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació per part del Ple va tenir lloc el 23 de setembre de 2004.

Per una banda, el planejament contempla una parcel·la privada de 5.334m2 de sostre a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat, on es preveu la construcció de tres edificis, un pati interior i la creació d’una servitud d’ús públic entre els carrers d’Enric Prat de la Riba i de Floridablanca.

D’altra banda, la unitat d’actuació contempla una parcel·la de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament, destinada a equipament comunitari. Aquesta parcel·la, de 965m2 de superfície, correspon a la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, ubicada al carrer de Cosme Churruca.

Transformació dels usos

Principalment, es transformen els usos industrials previstos per l’àmbit de Prat de la Riba-Floridablanca a residencial, s’estableixen els criteris d’ordenació en el mateix àmbit per tal d’ordenar l’edificabilitat prevista pel Pla General i es traspassa el sostre residencial previst a l’àmbit de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba.

També es qualifica com a equipament comunitari la nau central de la fàbrica Cabot i Barba i els seus patis adjacents, catalogada i protegida pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999. Tenint en compte l’existència de diferents equipaments a la zona del sector Prat de la Riba-Floridablanca, es considerà convenient la qualificació com a equipament de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, per tal d’obtenir un equipament en un espai estratègic de la ciutat al front marítim i a prop de l’estació.

L’empresa municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques Municipals SA) porta a terme l’enderroc de les edificacions existents a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat. Els treballs, que van començar al març, són previs al desenvolupament urbanístic del sector.

PUMSA va adjudicar la redacció del projecte, la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i els treballs de demolició a Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios, SA, per un import de 125.454 euros. Està previst que els treballs d’enderroc finalitzin a mitjan maig.

En data 3 d’abril de 2003, el Ple de l’Ajuntament va acordar designar PUMSA administració actuant de l’àmbit UA-d77 “Nau central fàbrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca”, per tal de portar la gestió íntegra del desenvolupament urbanístic del planejament.

El Ple va aprovar definitivament la modificació del Pla General en aquest àmbit el 30 d’abril de 2004. L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació per part del Ple va tenir lloc el 23 de setembre de 2004.

Per una banda, el planejament contempla una parcel·la privada de 5.334m2 de sostre a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat, on es preveu la construcció de tres edificis, un pati interior i la creació d’una servitud d’ús públic entre els carrers d’Enric Prat de la Riba i de Floridablanca.

D’altra banda, la unitat d’actuació contempla una parcel·la de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament, destinada a equipament comunitari. Aquesta parcel·la, de 965m2 de superfície, correspon a la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, ubicada al carrer de Cosme Churruca.

Transformació dels usos

Principalment, es transformen els usos industrials previstos per l’àmbit de Prat de la Riba-Floridablanca a residencial, s’estableixen els criteris d’ordenació en el mateix àmbit per tal d’ordenar l’edificabilitat prevista pel Pla General i es traspassa el sostre residencial previst a l’àmbit de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba.

També es qualifica com a equipament comunitari la nau central de la fàbrica Cabot i Barba i els seus patis adjacents, catalogada i protegida pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999. Tenint en compte l’existència de diferents equipaments a la zona del sector Prat de la Riba-Floridablanca, es considerà convenient la qualificació com a equipament de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, per tal d’obtenir un equipament en un espai estratègic de la ciutat al front marítim i a prop de l’estació.