Amb la finalitat d’aplicar la màxima transparència en els tractaments que realitza Promocions Urbanístiques de Mataró, SA en el marc de la recollida de dades personals relacionades amb els tràmits i/o inscripcions per a la prestació dels serveis sol·licitats, publiquem la següent informació:

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA (en endavant PUMSA), amb domicili al carrer Pablo Iglesias, 63 2a. Planta, despatx 10, 08302 Mataró, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament

Les dades facilitades per l’usuari o interessat seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demanats i amb destinació al servei que sigui el competent per a la gestió del servei sol·licitat i la seva resolució, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent aplicable en cada moment.

Legitimació del tractament

PUMSA està legitimada pel tractament de les dades dels interessats o usuaris que han facilitat les seves dades personals de forma voluntària, omplint els formularis o enviant un correu electrònic i expressament han consentit, amb l’acceptació de les clàusules de protecció de dades i política de privacitat, el tractament de les mateixes amb les finalitats abans esmentades.

L’Usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, i informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que PUMSA no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’Usuari.

En cas que l’usuari o interessat no faciliti les seves dades o es negui al tractament no es podrà oferir el servei o enviar les comunicacions.

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de resolució o prestació del servei sol·licitat i per aquell temps que la normativa mercantil, comptable o fiscal aplicable estableixi.

Es donaran de baixa quan es manifesti de forma expressa que no hi ha un interès per mantenir les dades per donar compliment a alguna de les finalitats del tractament, i quan ja no sigui necessàries per a tal finalitat.
Les dades se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades

Les dades personals facilitades pels usuaris o interessats no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’Usuari, ni tampoc se’n farà un ús inadequat.

PUMSA es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als tractaments, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’Usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’Usuari registrat.

Drets que assisteixen a l’Usuari

En qualsevol moment pot exercir els seus drets:

  • Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició de les seves dades i de la limitació al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets

  • Adreça postal: PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, c/Pablo Iglesias, 63 2a. Planta, despatx 10, 08302 Mataró
  • Adreça electrònica: pumsa@pumsa.cat

Indicar quin dret es vol exercir i identificar-se de forma fefaent.

Informació addicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, PUMSA està complint amb totes les disposicions de la normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

PUMSA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.