Adjudicació d'habitatges

  habitatge_adj

  Informació dels processos d’adjudicació d’habitatges en què participen els ciutadans i les ciutadanes inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges en Protecció Oficial de Mataró. 

   


  Procediments d’adjudicació:

  Tancats:

  Actualment no hi ha procediments tancats.

  En Curs:

  Procediment d’adjudicació d’habitatges contingent general de l’any 2017

  OBJECTE

  A) 5 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

  • 2 habitatges a la zona de Vista Alegre
  • 1 habitatge a la zona de l’Eixample
  • 1 habitatge a la zona de l’Escorxador
  • 1 habitatge a la zona del Centre

   

  B) Tots aquells habitatges de les diferents promocions gestionades per PUMSA que vagin quedant disponibles.

  TRAMITACIÓ:

  1- Inici del procediment i aprovació de les bases:

  2- Publicació de la llista provisional de participants:

  • Data de la publicació: 31/05/2017

  LLISTES PROVISIONALS:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  Nota: El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

  3- Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

  LLISTES DEFINITIVES:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  Nota: El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

  4- Convocatòria del sorteig

  • Data del sorteig: 20 de juny de 2017
  • Lloc i hora del sorteig: 11.30 hores a les oficines de PUMSA. C. de Pablo Iglesias, 63, segona planta, despatx 13
  • Notari: Sra. Carmen García Ortiz
  • Bases

  5- Publicació de la llista de seleccionats en el sorteig.

  • Data de publicació: 21 de juny de 2017
  • Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles
  • Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles

  LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

   

  LLISTES DE RESERVA:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS

  • Data de publicació: 11/10/2017

   

  Es fa constar que s’ha detectat un error de transcripció en la confecció de les paperetes que es van incloure en el sorteig en relació a l’habitatge de la Zona Centre i l’habitatge de la Zona Eixample, incloent-se erròniament l’habitatge de la zona Centre en la llista A (quan hauria d’haver correspost al contingent B, atenent que l’habitage disposava de 2 habitacions) i incloent-se l’habitatge de la Zona Eixample en la llista B (quan hauria d’haver correspost al contingent  A, atenent que l’habitatge disposava d’1 habitació).

  En aquest sentit, es procedeix a subsanar el referit error en les llistes d’adjudicació provisional publicades en data 21 de juny de 2017, sense que per aquest motiu es produeixi cap alteració en la relació i posició dels altres seleccionats i dels altres habitatges disponibles adjudicats provisionalment. A tals efectes, es publica la següent modificació:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)


  Posició Codi NIF sol.licitant Zona habitatge
  1 000255-2016-08121 38856386W Eixample

   

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)


  Posició Codi NIF sol.licitant Zona habitatge
  1 000219-2014-08121 39965081M Centre

   

  6- Adjudicació dels d’habitatges actualment disponibles i publicació de la llista definitiva d’adjudicataris. 

  Pumsa requerirà personalment a cada seleccionat, en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la publicació de les llistes de seleccionats, per tal que presenti la documentació que acrediti que segueix complint amb els requisits per ser adjudicatari.

  El seleccionat, per tal de poder ser adjudicatari,  haurà d’acreditar que compleix amb els requisits i realitzar la visita a l’habitatge dintre dels 10 dies hàbils a comptar des del requeriment.

  La NO presentació de la documentació requerida dins el termini implica que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

  NOTA RELATIVA A LES LLISTES DEFINITIVES

  • Data de publicació: 17/10/2017

   

  Davant la dificultat en el procés de notificar als seleccionats en el sorteig per confirmar:

  • Que compleixen els requisits exigits
  • Que continuen interessats en optar a l’arrendament dels habitatges actualment disponibles

   

  Es fa constar que PUMSA publicarà resolucions parcials relatives a les adjudicacions definitives dels diferents habitatges

   

  LLISTA DEFINITIVA DELS HABITATGES ACTUALMENT DISPONIBLES

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  • Vista Alegre 2n:
   • Resolució amb data: 23/11/2017
   • Data de publicació: 24/11/2017pdf_4
  • Vista Alegre 3r:
   • Resolució amb data: 24/01/2018
   • Data de publicació: 25/01/2018pdf_4
  • Eixample: Pendent de resolució

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  • Escorxador: Pendent de resolució
  • Centre: Resolució amb data 17/10/2017  pdf_4

  7- Llista de reserva definitiva pels habitatges que vagin quedant disponibles

  • Data de publicació:
  • Llista de reserva definitiva:
   • LLISTA A: pendent
   • LLISTA B: pendent
   • LLISTA C: pendent

  8- Formalització de l’adjudicació

  La signatura del contracte d’arrendament s’efectuarà en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.