Adjudicació d'habitatges

   

  habitatge_adj

  Informació dels processos d’adjudicació d’habitatges en què participen els ciutadans i les ciutadanes inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges en Protecció Oficial de Mataró. 

   

  Procediments d’adjudicació:

  Tancats:

  Actualment no hi ha procediments tancats.

  En Curs:

  Procediment d’adjudicació d’habitatges contingent general de l’any 2017

  OBJECTE

  A) 5 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

  HABITATGE

  • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (2n )
  • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (3r)
  • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (2r)
  • 1 habitatge a la zona de l’Escorxador
  • 1 habitatge a la zona del Centre

  CONTINGENT

  • Llista A
  • Llista A
  • Llista A
  • Llista B
  • Llista B

  ESTAT

   

  B) Tots aquells habitatges de les diferents promocions gestionades per PUMSA que vagin quedant disponibles.

  • 1 habitatge a la zona de l’Havana
  • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (1r)
  • 1 habitatge a la zona del Centre
  • 1 habitatge a la zona de la Via Europa
  • Llista B
  • Llista A
  • Llista C
  • Llista C

   

  TRAMITACIÓ:

  1- Inici del procediment i aprovació de les bases:

  2- Publicació de la llista provisional de participants:

  • Data de la publicació: 31/05/2017

  Llistes provisionals de participants:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  Nota: El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

  3- Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

  Llistes definitives de participants:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  Nota: El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

  4- Convocatòria del sorteig

  • Data del sorteig: 20 de juny de 2017
  • Lloc i hora del sorteig: 11.30 hores a les oficines de PUMSA. C. de Pablo Iglesias, 63, segona planta, despatx 13
  • Notari: Sra. Carmen García Ortiz
  • Bases

  5- Publicació de la llista de seleccionats en el sorteig.

  • Data de publicació: 21 de juny de 2017
  • Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles
  • Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles

  Listes dels adjudicataris provisionals:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

   

  Llistes de reserva:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  Llista C: (habitatges en 3 dormitoris):

  pdf_4

  pdf_4

  pdf_4

  NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS

  • Data de publicació: 11/10/2017

   

  Es fa constar que s’ha detectat un error de transcripció en la confecció de les paperetes que es van incloure en el sorteig en relació a l’habitatge de la Zona Centre i l’habitatge de la Zona Eixample, incloent-se erròniament l’habitatge de la zona Centre en la llista A (quan hauria d’haver correspost al contingent B, atenent que l’habitage disposava de 2 habitacions) i incloent-se l’habitatge de la Zona Eixample en la llista B (quan hauria d’haver correspost al contingent  A, atenent que l’habitatge disposava d’1 habitació).

  En aquest sentit, es procedeix a subsanar el referit error en les llistes d’adjudicació provisional publicades en data 21 de juny de 2017, sense que per aquest motiu es produeixi cap alteració en la relació i posició dels altres seleccionats i dels altres habitatges disponibles adjudicats provisionalment. A tals efectes, es publica la següent modificació:

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)


  Posició Codi NIF sol.licitant Zona habitatge
  1 000255-2016-08121 38856386W Eixample

   

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)


  Posició Codi NIF sol.licitant Zona habitatge
  1 000219-2014-08121 39965081M Centre

   

  6- Adjudicació dels d’habitatges actualment disponibles i publicació de la llista definitiva d’adjudicataris. 

  Pumsa requerirà personalment a cada seleccionat, en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la publicació de les llistes de seleccionats, per tal que presenti la documentació que acrediti que segueix complint amb els requisits per ser adjudicatari.

  El seleccionat, per tal de poder ser adjudicatari,  haurà d’acreditar que compleix amb els requisits i realitzar la visita a l’habitatge dintre dels 10 dies hàbils a comptar des del requeriment.

  La NO presentació de la documentació requerida dins el termini implica que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

  NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS DEFINITIVES

  • Data de publicació: 17/10/2017

  Davant la dificultat en el procés de notificar als seleccionats en el sorteig per confirmar:

  • Que compleixen els requisits exigits
  • Que continuen interessats en optar a l’arrendament dels habitatges actualment disponibles

   

  Es fa constar que PUMSA publicarà resolucions parcials relatives a les adjudicacions definitives dels diferents habitatges

   

  LLISTA DEFINITIVA DELS HABITATGES ACTUALMENT DISPONIBLES

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  • Vista Alegre 3r:
   • Resolució amb data: 24/01/2018
   • Data de publicació: 25/01/2018pdf_4

   

  • Vista Alegre 2n:
   • Resolució amb data: 23/11/2017
   • Data de publicació: 24/11/2017pdf_4

   

  • Eixample 2n:

   • Resolució amb data: 28/06/2018
   • Data de publicació: 29/06/2018pdf_4

   

  • Eixample 1r:
   • Resolució amb data: 24/10/2018
   • Data de publicació: 26/10/2018pdf_4

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  • Escorxador:
   • Resolució amb data: 07/03/2019
   • Data de publicació: 11/03/2019

  pdf_4

   

  • Centre:
   • Resolució amb data: 17/10/2017  pdf_4

   

  • L’Havana:
   • Resolució amb data: 22/11/2018
   • Data de publicació: 26/11/2018

  pdf_4

  Llista C: (habitatges amb 2 dormitoris):

  • Via Europa:
   • Resolució amb data: 20/02/2020
   • Data de publicació: 21/03/2020

  pdf_4

   

  7- Llista de reserva definitiva pels habitatges que vagin quedant disponibles

  Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

  • Data de publicació:26/11/2018

  Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

  • Data de publicació:

  Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris):

  • Data de publicació:26/11/2018

  pdf_4

   

  pdf_4

   

   

  NOTES  RELATIVES A LA DISPONIBILITAT DE NOUS HABITATGES SEGONS DATES DE PUBLICACIÓ:

   NOTA 1:

  • Data de publicació: 19/04/2018

  Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

  Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
  L’Havana General llista B (2 habitacions) Propietat 47,50 232,75 €/mes 32 €/mes

  Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

   

  • Data de publicació: 26/11/2018

  Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general B (2 habitacions), segons resolució.

   

   NOTA 2:

  •  Data de publicació: 02/07/2018

  Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

  Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
  Eixample General llista B (2 habitacions) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes

  Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

   NOTA 3:

  •  Data de publicació: 26/10/2018

  Es fa constar que per un error en l’anterior publicació realitzada en data 02/07/2018 s’indicava el que nou habitatge disponible de la zona Eixample era integrant del contingent B (2 habitacions) quan hauria d’indicar que era integrant del contingent A (1 habitació), motiu pel qual s’ha procedit a esmenar aquest defecte, d’acord amb el següent redactat:

  Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent A.

  Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
  Eixample General llista A (1 habitació) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes
  •  Data de publicació: 26/10/2018

  L’Habitatge situat a la zona Eixample va quedar lliure amb posterioritat a la celebració del sorteig motiu pel qual en data 02/07/2018 es va procedir a donar publicitat de la seva disponibilitat integrant-lo dins del contingent general A (1 habitació).

   

  Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general A (1 habitació), segons resolució.

   

   NOTA 4:

  •  Data de publicació: 21/12/2018

  En relació a les llistes de reserva publicades, tant les provisionals com les definitives, relatives als contingents B i C, es fa constar que per error van resultar afavorits sol·licitants que no complien amb el requisit establert a les bases relatiu a l’acreditació de la residència al municipi de Mataró indispensable per poder participar en el procediment d’adjudicació.

  En aquest sentit s’ha procedit a esmenar aquest error i a excloure de les llistes de reserva dels contingents B i C aquells afavorits que no complien amb el requisit d’acreditar la residència al Municipi de Mataró.

   

  Llista provisional de reserva

  Contingent B

  Llista provisional de rererva

  Contingent C

  Llista definitiva de reserva

  Contingent C

  pdf_4

   

  pdf_4

  pdf_4

   NOTA 5:

  • Data de publicació:22/05/2019

  Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent C.

  Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
  Centre General llista C (3 habitacions) Adscripció 70 430 €/mes 21,02 €/mes

  El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

   NOTA 6:

  • Data de publicació:13/11/2019

  Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent C.

   

  Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Aparcament Annex m2 Renda Despeses Comunitat
  Via Europa General llista C
  (3 habitacions)
  Propietat 69,9 22 400 €/mes 56,19 €/mes

  El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

  8- Formalització de l’adjudicació

  La signatura del contracte d’arrendament s’efectuarà en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.