AVÍS LEGAL

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant PUMSA) té la seva seu al carrer de Pablo Iglesias, número 63, planta 2a despatx 10. 08302 de Mataró (Barcelona), amb CIF A59323642, i correu electrònic pumsa@pumsa.cat, és el titular d’aquest lloc web, regulat per aquest avís legal.

Condicions generals d’ús

FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

 1. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el mateix moment en què l’Usuari accedeix a la pàgina web.
 2. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari. Amb aquesta finalitat, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.
 3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuari. PUMSA queda exempte de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.
 4. PUMSA presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. PUMSA no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

CONTINGUTS

 1. A la web www.pumsa.cat hi consta informació sobre l’activitat de l’empresa amb la finalitat que els usuaris/àries estiguin informats el màxim possible.
 2. PUMSA no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni que aquests estiguin totalment actualitzats, tot i que esmercem els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los tan aviat els detectin. L’objectiu és mantenir la informació de la web el més actualitzada possible i, per tant, PUMSA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, i també de limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
 3. PUMSA no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n.
 4. PUMSA no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web de l’empresa per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.
 2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de PUMSA. En cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o de les imatges.
 3. En el cas que s’autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça www.pumsa.cat en el mateix text.
 4. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de PUMSA o dels seu legítims propietaris i estan protegits per la legislació vigent aplicable.
 5. Pel que fa a la informació pública s’estarà a l’estipulat al Portal de Transparència.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

 1. Els usuaris del portal de transparència es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
 2. La Informació pública elaborada per PUMSA i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats, està recollida com a contingut del seu PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  És responsabilitat específica de PUMSA:

  – Revisar la veracitat i actualització de la informació publicada a l’espai de transparència
  Difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament i exercir el control d’aquesta actuació.
  Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment, amb caràcter automàtic, indicant si és possible la data en què s’ha de tornar a actualitzar.

  La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 1. Els límits aplicables a les obligacions de transparència són els mateixos que els que s’estableixen per al dret d’accés a la informació pública, especialment els relatius a la protecció de dades de caràcter personal. El principi de transparència s’ha d’interpretar i aplicar en tots els casos de manera preferent. Qualsevol limitació en l’aplicació del principi de transparència s’ha de fonamentar en un límit o una excepció expressament establerts per una norma amb rang de llei

REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 1. D’acord a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els subjectes obligats a facilitar informació pública, com PUMSA, han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions, dins els límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic.

 2. La informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades, sempre que no es contradigui amb la llicència que es pugui establir per a una determinada informació que serà la que prevalgui.

  En virtut del citat marc jurídic, PUMSA permet la reutilització de la informació pública del seu portal de transparència, tot autoritzant amb caràcter general la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels documents i la seva transformació per fer-ne obres derivades, sense cap limitació, sempre que no es contradigui amb les condicions bàsiques per a la reutilització de la informació:

  1. Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.

  2. Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.

  3. Que es citi sempre la font de la informació.

  4. Que s’esmenti la darrera data d’actualització.

  5. Quan la informació contingui dades de caràcter personal, indicar la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades

  6. Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

 3. La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, no obstant això, la informació podrà ser reutilitzada d’acord amb alguna de les següents modalitats:
  1. Reutilització de la informació amb subjecció a les condicions establertes en llicències tipus.

  2. La reutilització es pot limitar per la tutela de drets o béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers.

  3. En cas d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual, la seva reutilització es podrà sotmetre a l’ús de llicències de reconeixement Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
   Més informació sobre les llicències creatives commons a:
   https://creativecommons.org/. En tot cas, la llicència indicarà al menys la finalitat de la reutilització, la seva durada, les obligacions del beneficiari i de l’Administració concedent, les responsabilitats d’ús i la modalitat financera (gratuïta o amb cost).