inscriu_te2

Si busques habitatge recorda inscriure’t al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Mataró.

Demana cita prèvia

PER TELÈFON: 93 757 85 38 de 8.30 a 14 hores de dilluns a divendres

VIA TELEMÀTICA: cita prèvia

registre_solicitants_A

És un registre de sol·licitants propi de Mataró, que depèn del Registre de sol·licitants de Catalunya.

Per poder optar a un habitatge amb protecció oficial o de la borsa de lloguer, és un requisit imprescindible estar inscrit en aquest Registre.

L’Oficina Local d’Habitatge informa, recull la sol·licitud i la documentació necessària. Posteriorment tramita l’expedient, fa els requisits necessaris i dicta les resolucions d’inscripció.

La vigència de la inscripció en el Registre és d’un any.

QUINS SON ELS REQUISITS DELS SOL·LICITANTS?

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. (enllaç al Reglament)
 • Estar empadronat en un municipi de Catalunya
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència

QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR? (Original i fotocòpia)

 • SOL·LICITUD REGISTRE EMPLENADA (només original)
 • DNI / NIE
 • VIDA LABORAL
 • RENDA EXERCICI EN CURS O CERTIFICATS D’INGRESSOS*
 • PENSIÓ (ANY EN CURS)
 • LLIBRE DE FAMÍLIA
 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT INDIVIDUAL*
 • SENTÈNCIA DE SEPARACIÓ
 • GRAU DE DISCAPACITAT*
 • CARNET MONOPARENTAL*
 • CARNET FAMÍLIA NOMBROSA*

* Aquesta documentació es pot obtenir a través de l’Administració si es signa la corresponent autorització.


Descarrega el full informatiu del Registre de Sol·licitants d’HPO de Mataró

Descarrega la sol·licitud per inscriure’t al Registre d’HPO de Mataró