PUMSA tanca l’exercici 2023 amb un resultat positiu de 272.777 €

PUMSA és una empresa municipal de l’Ajuntament de Mataró, que li té encomanats diversos encàrrecs per a la prestació de serveis municipals. Concretament, actua en els àmbits de desenvolupament de diversos sectors urbanístics de la ciutat, de la mobilitat, de la gestió de l’habitatge municipal i del manteniment del seu parc immobiliari.

 

Sector Iveco-Renfe. Foto: PUMSA
Sector Iveco-Renfe. Foto: Romuald Gallofré

La Junta General de PUMSA va aprovar ahir dijous els comptes anuals de l’empresa municipal corresponents al darrer exercici. L’any 2023 PUMSA presenta uns resultats positius de 272.777 € (248.714 € al 2022).

A 31 de desembre de 2023 la plantilla de PUMSA era de 66 persones. La xifra de negocis ha estat de 7.928.624 €. En els diferents àmbits de la seva gestió, es destaquen les següents dades i actuacions:

Lloguers.- S’han facturat 4.367.701 € per aquest concepte. PUMSA gestiona el lloguer de 25 oficines, 28 locals i 16 naus, amb 34.242 m2 de sostre total i amb una ocupació de pràcticament el 100 %.

PUMSA gestiona també 2.102 places d’aparcament, 1.268 de les quals en 25 aparcaments per a residents i 834 en 4 aparcaments de rotació.

A més, PUMSA gestiona al tancament d’exercici un parc de 306 habitatges municipals (281 habitatges al 2022) , dels quals 134 habitatges són de protecció oficial, 126 de lloguer social, 33 de lloguer lliure (inclou els de la Borsa de Lloguer) encara que la renda està prop d’un 30 % per sota de preu de mercat, 6 de la SAREB i 7 per a persones reubicades per afectacions urbanístiques.

Mobilitat.- PUMSA té encomanada la gestió de la zona blava de Mataró (810 places), la grua i el dipòsit municipal, els aparcaments per a residents i els aparcaments de rotació. Les 834 places de rotació estan situades als aparcaments de plaça de Cuba, plaça de les Tereses, Espai Firal – Parc Central i plaça de Granollers. En diversos aparcaments ja s’han habilitat les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Pel servei de la zona blava s’han obtingut uns ingressos d’1.133.906 €, un 3,4%  més que l’any 2022.

Pels serveis de la grua municipal i el dipòsit de vehicles PUMSA ingressa íntegrament a l’Ajuntament les taxes derivades d’aquest servei i li factura, així mateix, les despeses ocasionades per la seva prestació.

Urbanisme.- Com a administració actuant en nom de l’Ajuntament, PUMSA ha intervingut en el desenvolupament urbanístic de diversos sectors de la ciutat amb una inversió d’1.343.328 € (864.138 euros al 2022). Aquestes són les actuacions més rellevants:

  • Al desembre de 2023 al sector de “El Rengle” va finalitzar la urbanització de la zona verda amb un cost de 449.242 €.
  • En el sector “Iveco-Renfe/Farinera” al gener de 2024 es van iniciar les obres d‘urbanització per a la instal·lació del TubVerd -per on passarà la canalització de fred i calor- que ha de discórrer per la banda de mar de l’avinguda del Maresme, des de la Porta Laietana fins a la ronda de Barceló, i donarà servei a tot el nou sector d’Iveco-Renfe així com a l’edifici de la Torre Barceló. Les obres es van adjudicar per 1.829.019€ i tenen un termini d’execució d’11 mesos.
  • A l’octubre de 2023 es van iniciar les obres per a les electrificacions de la “Torre Barceló” i de la plaça de Joan Fiveller, per 316.966 € i 103.115 €, respectivament. En ambdós casos amb una durada de les obres de 9 mesos.
  • Al gener de 2024 van finalitzar les obres d’un tram pendent del projecte d’urbanització de l’àmbit Estació Depuradora (EDAR)- Centre Integral de Valorització de Residus, amb un cost de 89.898 €.
  • A l’àmbit de Vallveric s’han lliurat ja a finals del 2023 el Projecte d’Urbanització -contractat a una enginyeria externa-, i el Projecte de Reparcel·lació -contractat a un despatx extern-.

La direcció facultativa de totes les esmentades obres la realitzen el propis tècnics de PUMSA.

Habitatge.- PUMSA gestiona el parc d’habitatges municipal de 306 habitatges al tancament d’exercici.

Cal destacar que al novembre de 2023 s’han lliurat set pisos i set places d’aparcament situats al carrer de Narcís Monturiol, 30-32 adquirits per PUMSA, que han suposat una inversió d’1.367.631 euros. Aquests habitatges, de 65 m2 de superfície útil més terrassa i dues habitacions, disposen de la qualificació provisional de protecció pública i es destinaran al lloguer.

També al mes de novembre de 2023 PUMSA va signar escriptura pública de constitució d’un dret de superfície a 75 anys a favor de Fundació Privada Salas sobre una finca situada al carrer de Cosme Churruca,11, amb la finalitat de construir, explotar i gestionar per part de l’adjudicatària un edifici d’habitatges en règim de lloguer de protecció oficial, amb un màxim de 66 habitatges i un local d’equipament que s’entregarà a l’Ajuntament de Mataró.

Manteniment del patrimoni.- PUMSA efectua el manteniment del parc d’habitatges municipal i de les oficines, locals, naus i aparcaments de la seva propietat.