L’Ajuntament i la Generalitat signen un conveni per posar en marxa el Programa de Mediació per al lloguer social

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró i la Societat Municipal Prohabitatge SA van signar el passat 29 de juny un conveni de col·laboració per posar en marxa el Programa de Mediació per al lloguer social a Mataró. L’objectiu del programa és doble: incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats, afavorint la sortida al mercat del parc d’habitatges desocupats, i oferir a un col·lectiu més ampli l’accés a l’habitatge de lloguer assequible.


El conveni va ser signat pel regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Genís Bargalló; el gerent de Prohabitatge Mataró SA, César Fernàndez; el conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA), Miquel Bonilla; el secretari general del Conseller Primer del Departament de la Presidència, Xavier Vendrell; i la directora general d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla.


El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, va presidir l’acte de signatura amb els 17 ajuntaments partícips: Valls, La Seu d’Urgell, Manresa, Cambrils, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, El Masnou, Mataró, Olot, Manlleu, Arbúcies, Solsona, Tàrrega, Rubí, Terrassa, Granollers i Mollet del Vallès. La signatura d’aquests primers convenis signifiquen l’inici de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social a tot Catalunya.


El conveni sorgeix del Decret 454/2004 que va impulsar el Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007 aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i que subratlla que l’accés a l’habitatge digne és un dret constitucional i un dels greus problemes de la societat catalana. Un dels eixos principals és el d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses d’habitatge per al lloguer social locals.Una nova borsa de lloguer: la Borsa d’Habitatge per al lloguer socialEl conveni neix per crear i donar suport a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquesta Xarxa serà gestionada i coordinada per ADIGSA, en base al conveni signat a aquests efectes amb la Direcció General d’Habitatge. Les tasques de la Xarxa s’estableixen mitjançant aquest conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ADIGSA i les borses d’habitatge per al lloguer social locals, la societat municipal Prohabitatge Mataró SA en el cas de Mataró.


Prohabitatge amplia així els serveis gratuïts que ve oferintals ciutadans i ciutadanes de la ciutat des de la seva creació. Alhora incorpora una nova borsa de lloguer, ampliant l’oferta de borses de lloguer en dues: la Borsa de lloguer Jove, en funcionament des del passat gener de 2004; i una de nova, fruït d’aquest conveni, la Borsa d’Habitatge per al lloguer social.


Aquesta última va dirigida a un col·lectiu de ciutadans més ampli, com poden ser famílies monoparentals, dones que es trobin o surtin d’una situació de violència, persones en risc d’exclusió social, persones immigrades amb menys de cinc anys de residència a Catalunya, persones de més de 65 anys, persones afectades per assetjament immobiliari o persones en situació d´atur, entre d’altres.Ajuts pel lloguerEl conveni també posa en marxa un programa per a la prevenció de l’exclusió social residencial, mitjançant la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos per sota de dues vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). També estableix que tots els joves que compleixin les condicions per accedir a la borsa de lloguer jove, tant si formen part de la borsa de lloguer jove com si no, puguin accedir a aquest ajut.Reduir el nombre d’habitatges desocupatsEl mateix Decret estableix el programa de cessió d’habitatges desocupats per part dels seus propietaris a Prohabitatge, a fi que aquests habitatges siguin arrendats a preus moderats. Finalment, també s’estableix el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els habitatges llogats o cedits mitjançant les borses corresponents quan els propietaris no vulguin o no les puguin realitzar.Ampliació de serveis de ProhabitatgeProhabitatge continua ampliant el seu ventall de serveis, procurant: facilitar l’accés a l’habitatge al màxim possible de persones que ho necessitin, ampliar l’oferta d’habitatges disponibles en règim de lloguer i venda a preus assequibles, fomentar la construcció amb criteris sostenibles i facilitar la rehabilitació de vivendes mitjançant subvencions i ajuts.

GINTRA registra un dèficit de 500.000 euros al 2004 després d’una important inversió en aparcaments

La Junta d’Accionistes de l’empresa municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l’any 2004. El resultat de l’exercici ha registrat un dèficit de 500.000 euros, a conseqüència de l’alt nivell d’inversió en aparcaments a la ciutat.


Per tal d’absorbir la totalitat del dèficit, la Junta General de Socis va aprovar, a proposta del Consell d’Administració de la societat, que es facin les aportacions pertinents. GINTRA va tancar l’exercici amb un capital social de 2.512.600 d’euros, subscrit el 82% per l’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) i el 18% per l’Ajuntament de Mataró.IngressosPel que fa a ingressos principals, cal esmentar els ingressos per lloguers de places d’aparcament per a residents, que han estat de 259.000 euros. Pel que fa a l’estacionament regulat en superfície (zona blava), amb 854 places en explotació, ha generat uns ingressos de 827.000 euros, amb una ocupació mitjana aproximada del 50% i unes despeses de 542.000 euros.


D’altra banda, la gestió del servei de retirada de vehicles ha generat uns ingressos de 495.000 euros amb un total de 16.851 arrossegaments. Els ingressos facturats per aquests conceptes es corresponen amb els costos d’explotació incorreguts, és a dir, són sense marge per la Societat.


També cal afegir que per les concessions dels aparcaments Parc Central i Plaça de Granollers, GINTRA va ingressar al 2003 un import de 240.405 € pel primer i 210.354 € l’any 2004 pel segon. Comptablement aquests ingressos es periodifiquen en deu anys, ja que s’exploten mitjançant dues concessions per a 10 anys (que finalitzen al 2012).InversionsEn aquest apartat cal remarcar la important inversió de 8,1 milions d’euros per a la posada en funcionament dels quatre aparcaments propietat de GINTRA, des de la seva constitució el passat 19 de desembre de 2002. Dintre d’aquesta inversió figuren els 0,8 milions que s’han invertit aquest any.


Aquest nivell elevat d’inversió s’ha pogut assolir mitjançant l’accés al finançament hipotecari. El deute viu d’aquests préstecs és de 3,9 milions d’euros a data 31 de desembre de 2004.


L’import de l’endeutament per pòlisses de crèdit a curt termini és de 842.000 euros, amb un límit de disposició de 2,2 milions d’euros.


Així mateix, l’esforç inversor segueix, i una mostra del mateix són els 9,2 milions d’euros previstos per als tres grans aparcaments que GINTRA té en projecte: al parc de Cerdanyola, la plaça d’Occitània i la ronda de Rafael Estrany, que suposen la creació de 701 noves places d’aparcament. Properament sortirà a licitació la construcció i explotació dels dos primers. D’altra banda, PUMSA promou al carrer de Carlemany un aparcament de 80 places que també gestionarà GINTRA.El carrer, un espai públic per a tots els ciutadansGINTRA té com a objectius principals millorar la mobilitat a la ciutat i retornar al carrer la seva funció d’espai públic en benefici directe dels ciutadans i ciutadanes de Mataró. En aquest sentit, la societat du a terme actuacions municipals destinades a millorar els hàbits de comportament de la ciutadania pel que fa a l’ús del vehicle.


Les àrees d’actuació de GINTRA són la gestió de l’explotació dels aparcaments municipals, l’explotació de l’estacionament en superfície sotmès a control horari i la gestió del recolzament logístic a la circulació. Per això, aquesta gestió del trànsit també comporta la retirada de vehicles estacionats indegudament a la via pública mitjançant el servei de grua, i també de la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.


Actualment, el número total de places d’aparcament que controla GINTRA és de 2.681, de les quals, 1.153 han estat promogudes pel grup i distribuïdes en diferents aparcaments a la ciutat: Plaça de Granollers, Parc Central, Rocafonda, Plaça de la Gatassa, Jaume Comas, Colom, Solís, Cal Collut i Can Xammar.

Prohabitatge amplia els serveis gratuïts per al ciutadà i registra un dèficit de 65.000 euros al 2004
L’empresa municipal gestiona 123 habitatges de lloguer de protecció oficial i lliure

La junta d’accionistes de la societat municipal Prohabitatge Mataró, S.A., va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l’exercici 2004. El resultat ha suposat un dèficit de 65.000 euros a causa de l’augment dels serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge que l’entitat ofereix a la ciutadania.


Prohabitatge va tancar l’any 2004 amb un capital social de 120.000 euros, totalment subscrit per PUMSA. Una gran part de la xifra de negocis va procedir dels serveis facturats a PUMSA per les diferents gestions fetes sobre el seu parc d’habitatges: gestió dels lloguers, gestió de vendes d’habitatges i gestió de les obres de les diferents promocions d’habitatges promoguts per PUMSA.


La Junta General d’Accionistes va aprovar a la reunió del 2 de juny, a proposta del Consell d’Administració, fer una aportació per compensar l’import de les pèrdues generades fins a 31 de desembre de 2004.Despeses 2004La despesa més important de Prohabitatge és la de personal, que representa el 58% de la seva totalitat. La mitjana d’empleats l’any 2004 ha estat de 7 treballadors, mentre que el 2003 va ser de 5. L’increment es produeix per la incorporació del servei de la Borsa de Lloguer Jove.


Així mateix, les despeses en concepte de comunicació i publicitat pel 2004 van representar el 17% (59.000 euros), mentre que el 13 % corresponia a les despeses de caire general repercutides per PUMSA (assessoria, serveis financers, comptabilitat, sistemes d’informació i gestió general, entre altres).Ingressos 2004Els ingressos de l’any 2004 per les prestacions de serveis van arribar als 221.230 euros, xifra que representa el 6% d’increment respecte el 2003. D’altra banda, Prohabitatge també va rebre subvencions de la Generalitat de Catalunya: 22.854 euros per a actuacions de rehabilitació i 26.000 euros per la Borsa d’Habitatge Jove.Facilitar l’accés a l’habitatgeL’ampliació dels serveis de PUMSA relacionats amb l’habitatge va fer necessària el 7 d’agost de 2002 la creació de Prohabitatge, una única oficina dedicada exclusivament a aquest àmbit per oferir un servei especialitzat i de qualitat per a les persones. Al llarg d’aquests anys, les seves funcions s’han ampliat i s’ha convertit en el servei que té com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Mataró.


En aquest sentit, Prohabitatge gestiona habitatges de protecció oficial, de lloguer principalment i venda, i habitatges de venda i lloguer lliure a preus inferiors als de mercat. També informa i tramita els ajuts per a la rehabilitació i la instal·lació d’ascensors als habitatges de la Generalitat, assessora a les comunitats de veïns i vetlla per l’acompliment de l’Agenda 21.Borsa de Lloguer Jove i Oficina d’HabitatgeLa novetat més rellevant de l’exercici 2004 va ser la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a objectiu fer de mitjancer entre propietaris i joves de18 a 35 anys d’edat que volen accedir a un habitatge, oferint garanties als propietaris i un lloguer als joves a un preu just i per sota del de mercat.


Des de l’inici del servei, s’han atès un total de 970 consultes presencials i 2.640 consultes telefòniques de joves. I s’ha aconseguit formalitzar 12 contractes. També s’ha informat un total de 112 propietaris i s’han incorporat 13 pisos a la borsa.


Actualment, una de les prioritats de l’empresa municipal és recuperar habitatges desocupats de Mataró per procurar incorporar-los a aquesta Borsa de Lloguer Jove i constituir l’Oficina d’Habitatge per donar a conèixer i impulsar els nous ajuts de la Generalitat, com els destinats a famílies i persones amb dificultats econòmiques per pagar els lloguers, entre d’altres tasques.Actuacions dutes a terme al 2004 i en projecteL’any 2004 Prohabitatge va gestionar i comercialitzar un total de 49 habitatges de venda lliure: 3 a Can Xammar, 10 al Camí Ral, 3 a la Baixada de les Escaletes, 6 al carrer de l’Hospital, un total de 24 al carrer d’Esteve Albert i 3 al carrer de Tiana. Actualment, amb la incorporació dels 26 habitatges del carrer de València, el parc d’habitatges de lloguer de protecció oficial i lliure gestionat per l’empresa municipal és de 123 habitatges.


D’altra banda, actualment, hi ha en projecte diferents promocions d’habitatges. Pel que fa al lloguer protegit, Prohabitatge gestionarà 30 habitatges al carrer de Carlemany, 12 al carrer de Vasco Núñez de Balboa i 21 a Can Gassol. D’habitatges lliures gestionarà 18 al carrer de Gibraltar. També cal afegir els 14 habitatges del carrer de Pascual Madoz, rebuts en usdefruit de l’Ajuntament, i que es troben en fase de rehabilitació. D’altra banda, quant a les gestions de venda, hi ha concertats 9 habitatges a Can Gassol i 3 més als carrers de Tiana.

PUMSA presenta el balanç de comptes de 2004 amb un benefici superior al milió d’euros

L’empresa constructora municipal redueix beneficis i augmenta la inversió en infraestructures per a la ciutat

La junta d’accionistes de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l’exercici 2004. El benefici de 1.061.564 euros, s’ha reduït un 70% respecte el 2003, ja que ha augmentat la inversió per a la ciutat (30,4 milions d’euros) amb l’adquisició de les finques d’Iveco-Pegaso i les urbanitzacions del Rengle, principalment.

PUMSA tanca l’exercici 2004 amb una xifra de negocis de 8,7 milions d’euros i uns fons propis de 18,4 milions d’euros. El Consell d’Administració de PUMSA va proposar a la Junta General d’Accionistes un repartiment de dividends de 750.000 euros, a l’hora que va proposar d’incrementar les reserves voluntàries de la societat amb la resta del benefici.

Ingressos de l’exercici 2004

Els principals ingressos obtinguts per la societat al 2004 van procedir de les operacions de desenvolupament urbanístic i de la prestació de serveis. Quant a operacions de venda, es van dur a terme les vendes de les naus de les Hortes (961.000 euros); les dels habitatges, aparcaments i locals dels carrers de Jaume Comas i d’Esteve Albert (380.000 euros).

Durant l’exercici, també es van vendre diferents immobles per valor de 2 milions d’euros i solars a Can Quirze (1,3 milions) i Vallveric (1,2 milions). Per últim, els ingressos per prestacions de serveis de lloguers i de comissions de gestió van suposar una entrada de capital d’1,7 milions d’euros per a la societat.

Inversions destacades en el 2004

Les inversions més destacades fetes durant el 2004 es van centrar en els capítols d’immobilitzat i, especialment, en el d’existències. L’immobilitzat material net va ser de 17,7 milions d’euros; mentre que les existències, amb un total de 65,8 milions d’euros, van significar la partida principal de tot l’actiu de la societat (el 67% del total).

Les inversions més importants dutes a terme per PUMSA al llarg d’aquest període van ser: l’adquisició de varies finques al sector Iveco-Pegaso (23,8 milions), la urbanització del Rengle II (els costos incorreguts en el 2004 van ser de més de 3 milions d’euros) i la de Can Quirze (1,2 milions d’euros).

A més, també es va invertir en les obres de construcció de naus industrials al sector Les Hortes del Camí Ral, amb una inversió acumulada al 31 de desembre de 2004, de 2,5 milions d’euros aproximadament.

Increment del finançament

Aquest volum inversor va comportar, conseqüentment, la necessitat d’incrementar el finançament de PUMSA, que en el tancament de 2004 va representar la xifra de 43,2 milions d’euros, tant a llarg com a curt termini.

L’objectiu d’aquest conjunt d’operacions és mantenir un nivell alt d’inversions per aconseguir la millora urbanística i general de la ciutat.

Principals actuacions

L’any 2004 PUMSA va executar l’obra d’urbanització en els sectors de Can Quirze i el Rengle; i pel que fa a habitatges, va finalitzar les obres del carrer de València (lloguer protegit). Aquesta actuació va permetre incrementar el parc d’habitatges de lloguer de protecció oficial, propietat de la societat, fins a la xifra de 122 habitatges. D’altra banda, estan en curs la construcció dels habitatges del Camí Ral, de la Baixada de les Escaletes i dels carrers de l’Hospital i de Can Xammar.

Per tal de millorar la mobilitat dins la ciutat, PUMSA va finalitzar l’aparcament del Camí Ral i va iniciar l’execució del de la plaça de la Gatassa, per encàrrec de Gintra. Aquest darrer es va inaugurar el passat mes d’abril.

Millora de la qualitat de vida

PUMSA és l’empresa municipal que, des de fa 15 anys, treballa per configurar el model nou de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Les seves actuacions venen determinades pel desenvolupament de plans urbanístics, les grans obres i els objectius de desenvolupament econòmic i social impulsats des de l’Ajuntament de Mataró i per part de les iniciatives i demandes ciutadanes.

A més de les actuacions relatives a la urbanització i la reurbanització de determinades zones de la ciutat, PUMSA promou la construcció d’habitatges de protecció oficial que fan més assequible la vivenda. Impulsa la construcció de polígons i naus industrials per augmentar la competitivitat de les empreses de Mataró i alhora facilitar el trasllat d’empreses ubicades al centre de la ciutat per tal de descongestionar-lo. També promou la construcció d’aparcaments que contribueixen a millorar la mobilitat de la ciutat.

D’altra banda, la societat municipal porta a terme dues línies més d’actuació: la recuperació i conservació del patrimoni històric i arqueològic de Mataró i la promoció de la construcció amb criteris sostenibles.

Concurs d’obres per a la construcció d’un edifici sobre estructura existent a la baixada de les escaletes 3-5 de Mataró
CONCURS D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A TRES HABITATGES I LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAIXA I SOTERRANI, SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT, A LA BAIXADA DE LES ESCALETES 3-5 DE MATARÓ


Condicions generals:
Descripció: Construcció d’un edifici de soterrani i planta baixa amb local comercial, tres plantes pis i terrat comunitari, sobre l’estructura existent.Pressupost de licitació: 355.000 euros iva inclòsTermini d’execució: 8 mesosDocumentació: Podeu recollir el projecte, el plec de bases del concurs i el contracte tipus a les oficines de Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA, ubicades al c/ de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5, 08302 Mataró, de 9 a 14 h.

Presentació d’ofertes: fins les 12 h del dia 13 de juliol de 2005 a les mateixes oficinesObertura pública d’ofertes: a les 13 h del mateix dia 13 de juliol de 2005 a les oficines de Pumsa c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró

PUMSA inicia la construcció d’un edifici per a usos empresarials al sector de Vallveric de Mataró

L”empresa municipal d”urbanisme de Mataró, PUMSA, va començar el passat mes de maig les obres d”un edifici destinat a oficines i a naus industrials al sector de Vallveric. El nou edifici tindrà una superfície útil de 8.204,82 m2, dividida en diferents plantes, i connexió directa amb l”autopista C-32.

La construcció d”aquest edifici, que ocuparà prop del 21% del sòl destinat a usos industrials que preveu el Pla Parcial Específic del Sector Vallveric, suposarà una inversió de 2.783.318 euros. Està previst que les obres finalitzin a finals de l”any 2006.

Es tracta d”un edifici que combina vidre i acer a la seva façana i consta d”un soterrani, una planta baixa i dos pisos. Una part de l”edifici estarà ocupada per oficines, que seran de lloguer, i la resta tindrà les característiques d”una nau industrial. Ocuparà una superfície de terreny de 2.317,74 m2 en una parcel·la de 4.791,43 m2.

L”edifici compleix els requisits que marca la Llei de supressió de barreres arquitectòniques i les normatives vigents de prevenció d”incendis. L”edifici també disposarà de les instal·lacions necessàries de sanejament i evacuació d”aigües pluvials i residuals. Per criteris de sostenibilitat i d”acord amb la normativa local, s”hi ha previst la construcció d”una plaça d”aparcament per cada 150 m2construïts. En total, l”aparcament tindrà 56 places.

El nou edifici permetrà el trasllat d”empreses del centre de la ciutat al sector de Vallveric. També constituirà un reclam per a empreses que vulguin desenvolupar la seva activitat econòmica a Mataró.

L”ocupació del sector de Vallveric

El sector de Vallveric disposa de 18 parcel·les destinades principalment a petites i mitjanes empreses del sector terciari. Diferents empreses com ara Ascensors Cruixent, Construccions Metàl·liques Burniol i Llorens Planas ja s”han traslladat a aquest sector.

 

Imatge simulada

Una exposició i una xerrada difonen els avantatges de la construcció sostenible

Una exposició i una xerrada informativa divulgaran aquesta setmana a Mataró els avantatges de la construcció sostenible. Les dues accions, que tenen com a escenari la Biblioteca Pública Pompeu Fabra, són una iniciativa de l”empresa municipal Prohabitatge Mataró SA, conjuntament amb l”Ajuntament de Mataró, l”Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Aquests actes s”enmarquen dins la campanya que posa en marxa l”empresa municipal Prohabitatge “Per una construcció sostenible”, que té previst desenvolupar diferents accions al llarg de 2005.

Xerrada sobre el nou decret

Demà dimarts 31, a les 12.30 hores, tindrà lloc a la Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d”Occitània s/n) la xerrada “Presentació de l”avantprojecte de decret que regula l”adopció de criteris d”ecoeficiència als edificis”. Genís Bargalló, president de Prohabitatge Mataró, obrirà la xerrada, que comptarà amb les ponències de Carles Salvador i Joan Josep Vives, tècnics de la Direcció General d”Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

L”avantprojecte de decret pel qual es regularà l”adopció de criteris d”ecoeficiència als edificis té com a objectiu promoure la sostenibilitat en els edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d”antiga edificació o en els resultants d”una gran rehabilitació. Els paràmetres d”ecoeficiència es basen en els sistemes constructius, en els materials i en la gestió de l”aigua, els residus i l”energia.

Amb aquesta proposta, el Departament de Medi Ambient i Habitatge també vol iniciar un procés de canvi social en la manera de concebre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis, no només els destinats a habitatges, sinó també els residencials públics, administratius, docents, hospitalaris i esportius, les piscines i els gimnasos. De fet, la proposta de decret vol avançar-se a la pròxima directiva europea d”eficiència energètica que entrarà en vigor a partir de gener de 2006 per als projectes d”edificació.

La construcció sostenible

D”altra banda, des d”avui i fins el 5 de juny es podrà visitar a la Biblioteca Pompeu Fabra l”exposició “Bonacasa”, que mostra la maqueta corresponent a un edifici de 18 habitatges integrat per dos mòduls, una zona enjardinada i una àrea de serveis, que reuneix les condicions òptimes de construcció sostenible amb el mínim impacte ambiental.

La mostra dóna a conèixer l”adaptació de les noves tecnologies i de determinats sistemes constructius per reduir l”impacte ambiental en la construcció i el funcionament d”un edifici d”habitatges. La maqueta, a escala 1/20, fa 360 x 70 x 60 cm. S”ha fet de metacrilat i la seva base s”ha envernissat i pintat en colors realistes.

Els horaris de l”exposició són els següents:

  • Dilluns: de 16.00 a 20.30 h.
  • De dimarts a divendres: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.30 h
  • Dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

El president Maragall visitarà la Fundació Hospital, el nou passeig marítim, les obres al port i el Rengle
Demà, dimecres, primera visita del president de la Generalitat a Mataró

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, farà demà dimecres, dia 11 de maig, una visita a la ciutat de Mataró que inclourà l’Hotel d’Entitats Sociosanitàries de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, una passejada pel passeig marítim fins a la zona d’obres on s’amplia l’accés a les instal·lacions portuàries i una visita al Rengle, on es desenvoluparà, entre altres infrastructures, el projecte TecnoCampusMataró.

La visita del cap de l’executiu català començarà a l’Ajuntament de Mataró, on mantindrà una reunió amb l’alcalde Joan Antoni Baron i els caps de grup de la corporació municipal. Tot seguit, cap a les 10.50 hores, la comitiva arribarà a la seu de la Fundació Hospital, l’equipament més innovador a Catalunya en matèria d’atenció a les persones amb dependències. Després de saludar els patrons de la Fundació així com als presidents de les associacions i entitats amb seu a la Fundació, el president es traslladarà a la sala d’actes, on el regidor de Benestar Social, Oriol Batista, explicarà l’Agència de suport a la gent gran i a les persones amb dependències.

A les 12 hores, aproximadament, la comitiva es traslladarà al passeig marítim on el president del Consorci Port Mataró, Esteve Tomàs, explicarà les principals actuacions de millora que es van iniciar a l’abril en l’àmbit del Port.

El projecte, promogut i finançat pel Consorci Port Mataró, integrat per l”Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya, consisteix en la urbanització de l”espai que queda entre les instal·lacions portuàries i les vies del tren (davant de l”estació de Renfe). Les obres permetran relligar el passeig Marítim actual amb el passeig de palmeres que acaba al pas subterrani de la Porta Laietana. Els treballs han estat adjudicats a l”empresa Copcisa SA per un import de 2.432.324 euros. La contractació i gestió de l”obra correspon a l”empresa GISA i el termini d’execució és de 9 mesos.

La visita a la ciutat de Mataró finalitzarà amb un recorregut pel sector el Rengle, on l”empresa municipal d”urbanisme PUMSA impulsa el conjunt de l”ordenació de l”illa d”equipaments del Rengle, la futura seu del Tecnocampus i el projecte de l”edifici de Serveis a la innovació i l”aparcament, encarregat a MBM Arquitectes SL, equip encapçalat pel prestigiós arquitecte Oriol Bohigas.

El Rengle es convertirà en un reclam i un element distintiu de la ciutat i acollirà el Parc TCM (Parc Tecnològic TCM) com a espai motor de la ciutat digital, on convergiran els centres de coneixement (universitat i centres de recerca i desenvolupament), els serveis a la innovació, on centres tecnològics, incubadora, centre de reunions, amb una capacitat de 250- 300 persones, i altres conformaran un conglomerat de serveis a les empreses i de connexió amb el món empresarial. L”objectiu és impulsar la competitivitat del teixit empresarial a la vegada que acollir i potenciar nous sectors productius vinculats a la innovació, la recerca, les activitats intensives en coneixement i en tecnologia.

El regidor d”Urbanisme i president de l”empresa municipal d”Urbanisme PUMSA, Arcadi Vilert, mostrarà al president Maragall la maqueta del projecte, que comprèn una superfície d”uns 175.000 m2. El Rengle estarà dividit en quatre illes diferenciades: una que és l”espai que contindrà la seu del Tecnocampus i les altres tres que es dedicaran a sostre residencial (31%) i sostre terciari-industrial (69%). Aquest 31 % de sostre residencial es traduirà aproximadament en 388 habitatges, dels quals 78 (20%) seran de protecció oficial i 310 (80%) habitatges lliures.

L’alcalde visita el nou aparcament soterrani de la plaça de la Gatassa
L’equipament té 80 places de lloguer i es pot veure durant dues jornades de portes obertes

El nou aparcament de la plaça de la Gatassa promogut per l’empresa municipal Gintra (Gestió Integral del Trànsit de Mataró) ja està acabat.

L’alcalde, Joan Antoni Baron, acompanyat d’altres membres del consistori, ha visitat oficialment aquest matí les instal·lacions amb motiu de la finalització de les obres i, entre les 15 i les 20 hores, l’equipament estarà obert al públic en la primera de les dues jornades de portes obertes programades amb l’objectiu que els residents de la zona coneguin les instal·lacions i puguin fer la reserva de les 80 places disponibles. La segona sessió de portes obertes tindrà lloc demà, 4 de maig, entre les 9 i les 14 hores.

La construcció del nou aparcament de la plaça de la Gatassa l’ha tirat endavant l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA a través de l’empresa Construcciones Juanes SA.. L’obra ha suposat una inversió de 1.158.000 euros i respon a l’objectiu de millorar la mobilitat de Mataró, especialment en aquesta zona de Cerdanyola on la majoria d’habitatges no disposen d’aparcament privat per estacionar els seus vehicles. L’interès mostrat pels veïns ha originat l’organització de les jornades de portes obertes, que permetran assignar el lloguer de les places d’aparcament per ordre d’arribada dels interessats.

L’aparcament soterrani té una superfície total de 2.295 m2distribuïts en dues plantes de 1.147,50m2cada una. Les 80 places d’aparcament, que es llogaran per 72,92 euros al mes, es reparteixen a parts iguals a ambdues plantes, una de les quals està adaptada per a persones amb minusvalies.

Un aparcament sense pilars i amb places de 4,5 metres

La funcionalitat i la mida de les places d’aparcament, superior a les que exigeix la normativa vigent, són algunes de les característiques més destacades del nou aparcament. Per tal de facilitar les maniobres d’estacionament i sortida de vehicles, s’han emprat sistemes estructurals que han fet possible edificar-lo sense pilars.

A més, totes les places d’aparcament són de les mateixes dimensions i tenen una llargada de 4,50 m. La distribució de les places respon a la configuració rectangular de l’espai, de manera que a les dues plantes hi ha 23 places a un lateral i 17 a l’altre.

Accessibilitat i seguretat

Els vehicles accediran a l’aparcament a través de la rampa de doble sentit de circulació situada al carrer de Salvador Llanas, cantonada amb carrer de la Gatassa. Els vianants podran accedir a l’aparcament mitjançant l’escala que comunica les dues plantes, i també per l’ascensor adaptat per a minusvàlids de 10 m2 de superfície. A la zona de l’escala d’accés s’ha situat la zona de serveis.

El nou aparcament de la plaça de la Gatassa compleix la normativa actual contra incendis, els controls de qualitat i d’altres normatives relacionades amb les accions del vent, sísmiques, tèrmiques i del terreny.

Inici de les obres de reurbanització de la Plaça

L’empresa municipal PUMSA s’encarrega també de les obres de reurbanització de la plaça de la Gatassa, que acaben de començar i està previst que finalitzin a l’octubre. Amb la reurbanització es recuperarà un espai lúdic per als vianants que comptarà amb zona enjardinada i de jocs infantils i se suprimeixen les barreres arquitectòniques.

La nova plaça de la Gatassa, adjudicada per PUMSA a l”empresa Paviments Martín 1998 S.L. per un import de 422.020,22 euros, està estructurada en dos nivells, comunicats mitjançant una rampa situada al carrer de Salvador Llanas i també amb una escala que connectarà el passatge superior amb el pas central inferior.

El nivell inferior, el més gran, conté l’edicle d’accés a l’aparcament soterrani, la zona d’estada i l’àrea per a jocs infantils on s’hi instal·laran una pèrgola. Al nivell superior es mantindrà el passeig arbrat que dóna accés als comerços de la zona, ampliant-lo a quatre metres d”amplada.

Les obres inclouran l”eixamplament de les voreres del carrer de la Gatassa, milloraran els recorreguts i l”accessibilitat per a vianants, i es soterrarà la xarxa elèctrica que creua l’obra en aquells espais on sigui viable.

PUMSA enderroca les fàbriques de l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat
L’Ajuntament encarrega a PUMSA la gestió urbanística de l’illa, es duu a terme la reparcel·lació i l’enderroc de les fàbriques existents. En aquest solar s’hi construirà una promoció privada.

L’empresa municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques Municipals SA) porta a terme l’enderroc de les edificacions existents a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat. Els treballs, que van començar al març, són previs al desenvolupament urbanístic del sector.

PUMSA va adjudicar la redacció del projecte, la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i els treballs de demolició a Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios, SA, per un import de 125.454 euros. Està previst que els treballs d’enderroc finalitzin a mitjan maig.

En data 3 d’abril de 2003, el Ple de l’Ajuntament va acordar designar PUMSA administració actuant de l’àmbit UA-d77 “Nau central fàbrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca”, per tal de portar la gestió íntegra del desenvolupament urbanístic del planejament.

El Ple va aprovar definitivament la modificació del Pla General en aquest àmbit el 30 d’abril de 2004. L’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació per part del Ple va tenir lloc el 23 de setembre de 2004.

Per una banda, el planejament contempla una parcel·la privada de 5.334m2 de sostre a l’illa delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, de Floridablanca i d’Antoni Viladomat, on es preveu la construcció de tres edificis, un pati interior i la creació d’una servitud d’ús públic entre els carrers d’Enric Prat de la Riba i de Floridablanca.

D’altra banda, la unitat d’actuació contempla una parcel·la de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament, destinada a equipament comunitari. Aquesta parcel·la, de 965m2 de superfície, correspon a la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, ubicada al carrer de Cosme Churruca.

Transformació dels usos

Principalment, es transformen els usos industrials previstos per l’àmbit de Prat de la Riba-Floridablanca a residencial, s’estableixen els criteris d’ordenació en el mateix àmbit per tal d’ordenar l’edificabilitat prevista pel Pla General i es traspassa el sostre residencial previst a l’àmbit de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba.

També es qualifica com a equipament comunitari la nau central de la fàbrica Cabot i Barba i els seus patis adjacents, catalogada i protegida pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999. Tenint en compte l’existència de diferents equipaments a la zona del sector Prat de la Riba-Floridablanca, es considerà convenient la qualificació com a equipament de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba, per tal d’obtenir un equipament en un espai estratègic de la ciutat al front marítim i a prop de l’estació.